Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Forældelse af kommunes regreskrav over for forsikringsselskab i anledning af kommunes sygedagpengeudbetaling. 
25-04-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 22. april 2014 meddelt en kommune tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 28. november 2013.
I sagen var en borger i den pågældende kommune kommet til skade i et trafikuheld den 10. august 2008, og kommunen havde i den forbindelse udbetalt sygedagpenge til borgeren. Skadevolder var forsikret i et forsikringsselskab. Forsikringsselskabet havde i januar 2009 anmodet kommunen om kopi af relevant materiale til brug for behandling af sagen, og kommunen havde i den forbindelse i februar 2009 anmeldt et foreløbigt regreskrav over for forsikringsselskabet, idet kommunen angav, at dagpengeudbetalingen fortsatte. I marts 2009 fremsendte kommunen materiale til forsikringsselskabet. I juli 2011 fremsatte kommunen krav mod forsikringsselskabet, og der blev mellem parterne indgået en suspensionsaftale vedrørende forældelsen, der udløb den 31. december 2011. I januar 2013 meddelte forsikringsselskabet, at selskabet anså kravet for forældet. Den 27. marts 2012 anlagde kommunen sag mod forsikringsselskabet.
Både by- og landsret fandt, at kommunens krav var forældet. Landsretten henviste navnlig til, at regreskravet som udgangspunkt var forældet 3 år efter skadestidspunktet, og at reglen i sygedagpengelovens 78, stk. 2, ikke under de foreliggende omstændigheder kunne begrunde en suspension. Landsretten fandt endvidere, at kravet også var forældet efter reglen i forsikringsaftalelovens § 29, stk. 5, 2. pkt. 
Til top Sidst opdateret: 25-04-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk