Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Forældelse af en kommunes regreskrav over for et forsikringsselskab i anledning af udbetalte sygedagpenge 
04-04-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 3. april 2017 meddelt et forsikringsselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 27. januar 2017.

I sagen var en person i 2010 kommet til skade ved et fald i en ejendom, og kommunen havde i den anledning udbetalt sygedagpenge til personen. 

Kommunen rejste herefter et regreskrav over for ejeren af ejendommen, og forsikringsselskabet, som ejeren havde tegnet en frivillig ansvarsforsikring hos, behandlede kravet på ejerens vegne. 

I oktober 2014 blev ejeren af ejendommen taget under konkursbehandling, hvorefter kommunen rettede regreskravet direkte mod forsikringsselskabet i medfør af forsikringsaftalelovens § 95, stk. 2.

Forsikringsselskabet anerkendte erstatningsgrundlaget og erstatningens størrelse, men gjorde gældende, at kravet var forældet, idet den særlige forældelsesregel i forsikringsaftalelovens § 29, stk. 5, jf. stk. 1, hvorefter der gælder en tillægsfrist, hvis en skade inden forældelsesfristens udløb er anmeldt til et forsikringsselskab, ikke fandt anvendelse i sagen. Til støtte herfor gjorde forsikringsselskabet gældende, at forsikringsaftalelovens § 29, stk. 5, jf. stk. 1, alene omfatter erstatningskrav, som kan rejses direkte over for et forsikringsselskab, og ikke krav, hvor forsikringsselskabet på grundlag af en frivillig forsikringsordning behandler sagen på vegne af skadevolder. Kravet var derfor allerede forældet i oktober 2014, da grundlaget for forsikringsselskabets direkte hæftelse opstod.

Byretten fandt, at kravet ikke var forældet

Byretten udtalte, at et krav ikke forældes, mens det er under behandling af et forsikringsselskab, og fandt på denne baggrund, at kommunens regreskrav, der var afledt af hovedkravet, som forsikringsselskabet også behandlede, var omfattet forsikringsaftalelovens § 29, stk. 5, jf. stk. 1. 

Byretten fandt herefter, at kravet ikke var forældet.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsretten fandt efter bestemmelsens ordlyd og forarbejder og med henvisning til Højesterets dom gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2016, side 133/2, at kommunens regreskrav for udbetalte sygedagpenge var omfattet af forældelsesreglen i forsikringsaftalelovens § 29, stk. 5, jf. stk. 1. Landsretten lagde herunder vægt på, at kommunens regreskrav havde særlig lovhjemmel i sygedagpengelovens § 78, stk. 2. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at skadelidte som udgangspunkt ikke havde kunnet rette sit erstatningskrav mod forsikringsselskabet.

Landsretten stadfæstede herefter byrettens dom.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0106.

 

Til top Sidst opdateret: 04-04-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk