Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fogedsag om udsættelse af boliglejemål efter opsigelse i et tilfælde, hvor indsigelsesfristen i almenlejelovens § 89 ikke var overholdt af lejer. 
19-07-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 18. juli 2011 meddelt en udlejer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 6. juni 2011. Lejer havde i sagen fået opsagt sit lejemål af udlejer grundet larmende adfærd. Der var i opsigelsesbrevet anført, at lejer inden 6 uger kunne fremkomme med indsigelser i forhold til opsigelsen, jf. almenlejelovens § 89, stk. 2. Ved sagens behandling i fogedretten forklarede lejer, at hun inden for 6 ugers fristen havde indgivet en indsigelse mod opsigelsen til sin advokat. Hendes advokat troede dog, at der alene var tale om en kopi, og videresendte derfor ikke opsigelsen til udlejer. Da sagen vedrørte udsættelse fra lejers bolig, fandt fogedretten, at hun ikke skulle afskæres fra at få prøvet sin sag i boligretten uanset, at indsigelsesfristen var overskredet. Fogedretten nægtede derfor at fremme udsættelsen. Østre Landsret stadfæstede fogedrettens kendelse og lagde i den forbindelse til grund, at lejer inden indsigelsesfristens udløb havde afleveret en skriftlig indsigelse til sin advokat, der ved en fejl ikke videresendte denne til udlejer. Landsretten bemærkede, at i en situation som den foreliggende medførte den opståede fejl ikke, at udsættelse af lejemålet skulle fremmes.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j. nr. 2011-22-0250.  
Til top Sidst opdateret: 19-07-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk