Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Finansieringsomkostninger ved ophævelse af forbrugerbilkøb 
21-03-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 20. marts 2017 meddelt en forbrugerorganisation som mandatar for en forbruger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 19. december 2016.

En forbruger købte en bil hos en bilforhandler. Købet blev finansieret ved et lån indrømmet af et finansieringsselskab på grundlag af en aftale herom mellem finansieringsselskabet og sælger (et oprindeligt trepartsforhold, jf. kreditaftalelovens § 4, stk. 1, nr. 15, litra b). 

Forbrugeren ophævede købet som følge af mangler, og krævede købesummen inklusiv afholdte finansieringsomkostninger tilbagebetalt af sælger. Da der ikke kunne opnås enighed mellem parterne, indbragte forbrugeren sagen for Ankenævnet for Biler, der bestemte, at sælgeren skulle tilbagebetale købesummen (eksklusiv finansieringsomkostninger) til forbrugeren mod udlevering af bilen.

Forbrugeren indbragte herefter sagen for retten, idet forbrugeren gjorde gældende, at sælgeren skulle tilbagebetale købesummen inklusiv afholdte finansieringsomkostninger.

Byretten dømte sælgeren til at tilbagebetale købesummen eksklusiv finansieringsomkostninger 

Byretten fandt, at forbrugeren havde krav på at få tilbagebetalt købesummen mod at udlevere bilen til sælgeren, jf. købelovens § 57, men byretten fandt det ikke godtgjort, at sælgeren havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med salget af bilen, ligesom byretten fandt, at forbrugeren ikke i øvrigt havde påvist noget ansvarsgrundlag, der kunne begrunde, at forbrugeren var berettiget til at få sine finansieringsomkostninger erstattet.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsretten stadfæstede byrettens dom, og udtalte blandt andet, at forbrugeren havde krav på tilbagebetaling af købesummen, men at der ikke var grundlag for at udstrække købelovens § 57 til også at omfatte de med bilkøbet forbundne finansieringsomkostninger. Således udtalte landsretten, at en forudsætning for, at afholdte finansieringsomkostninger kunne kræves tilbagebetalt af sælgeren, var at sælgeren havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med bilsalget, jf. købelovens § 80, hvilket landsretten fandt ikke var tilfældet i den foreliggende sag. 

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0041.

 

Til top Sidst opdateret: 21-03-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk