Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fastsættelse af sagsomkostninger i en personskadeerstatningssag om bl.a. differencekrav efter erstatningsansvarsloven 
29-12-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 15. december 2014 meddelt et fagforbund som mandatar for en arbejdstager tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 3. juli 2014.

Under sagen blev betalingspåstanden skønsmæssigt forhøjet for krav for tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab efter erstatningsansvarsloven. Påstandsforhøjelsen skete for at afskære forældelse af kravene, indtil der forelå en afklaring af en eventuel erstatning efter arbejdsskadesikringsloven. Det sagsøgte forsikringsselskab havde afvist arbejdstagerens opfordring til at afgive proceserklæring om frafald af indsigelse mod ulovlig udstykning af krav. Efterfølgende blev påstanden reduceret som følge af erstatningsudbetalinger i medfør af arbejdsskadesikringsloven.

Parterne indgik forlig og overlod det til retten at træffe afgørelse om sagsomkostninger. Byretten bestemte, at sagsomkostningerne skulle fastsættes med udgangspunkt i forligsbeløbet, men at forsikringsselskabet skulle afholde ansøgerens fulde omkostninger til retsafgift med henvisning til, at påstandsforhøjelsen havde været nødvendiggjort af, at forsikringsselskabet ikke ville afgive en bindende proceserklæring om ikke at gøre indsigelse om udstykning gældende. 

Landsretten ændrede byrettens afgørelse om sagsomkostninger således, at forsikringsselskabet delvist skulle dække arbejdstagerens omkostninger til retsafgifter, således at de var beregnet i forhold til forligsbeløbet. 

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2014-22-0474.
Til top Sidst opdateret: 29-12-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk