Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fastsættelse af sagsomkostninger i en af anklagemyndigheden påanket straffesag 
21-02-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 20. februar 2014 meddelt en person (”hovedmanden”), der ved en dom afsagt af Østre Landsret den 18. september 2013 blev dømt for narkokriminalitet, tilladelse til kære til Højesteret af den i dommen indeholdte bestemmelse om sagsomkostninger.
I byretten blev hovedmanden samt en medtiltalt, der havde medvirket til narkokriminaliteten, alene fundet delvis skyldige i forhold til den rejste tiltale. Hovedmanden blev idømt fængsel i 2 år, herunder 1 år og 6 måneder betinget, mens den medtiltalte blev idømt en betinget dom på 6 måneders fængsel. Retten traf endvidere bestemmelse om konfiskation hos de tiltalte. Under henvisning til, at der tidligere havde været berammet en hovedforhandling, blev de tiltalte alene pålagt at betale delvise sagsomkostninger.
Anklagemyndigheden ankede dommen til landsretten med påstand om domfældelse i overensstemmelse med tiltalen, hvorefter begge de tiltalte kontraankede, herunder hovedmanden med påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang.
Landsretten stadfæstede dommen for hovedmanden, mens straffen for den medvirkende blev nedsat til 3 måneders betinget fængsel, idet landsretten lagde til grund, at den pågældendes medvirken havde været mindre omfattende. Af samme grund blev konfiskationsbestemmelserne ændret, således at en del af det konfiskerede, som efter byrettens dom skulle konfiskeres hos de tiltalte in solidum, i stedet alene skulle konfiskeres hos hovedmanden. Landsretten bestemte endvidere, at hovedmanden skulle betale de sagsomkostninger for landsretten, der vedrørte ham, mens omkostningerne vedrørende den medtiltalte skulle betales af statskassen.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2013-25-0273.
Til top Sidst opdateret:  
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk