Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fastsættelse af lejen for lejemål i småejendom 
17-06-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 15. juni 2016 meddelt en udlejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 11. februar 2016.

I et lejemål beliggende i en småejendom med 3 beboelseslejligheder havde Huslejenævnet truffet afgørelse om nedsættelse af den månedlige leje under henvisning til, at den opkrævede leje væsentligt oversteg det lejedes værdi.

Boligretten fandt, at lejen skulle nedsættes

Udlejeren indbragte sagen for Boligretten i Randers, der ligesom Huslejenævnet fandt, at lejen skulle nedsættes. 

Boligretten lagde navnlig vægt på kvaliteten og vedligeholdelsestilstanden af de foreviste sammenligningslejemål sammenholdt med det omtvistede lejemåls ringere kvalitet og vedligeholdelsesmæssige stand, og boligretten fandt herefter, at den opkrævede leje væsentligt oversteg det lejedes værdi.

Landsrettens stadfæstede boligrettens dom

Udlejeren ankede dommen til landsretten og gjorde blandt andet gældende, at visse af de i sagen foreviste lejemål ikke kunne anvendes som sammenligningslejemål, idet de pågældende lejemål var beliggende i blandede beboelses- og erhvervsejendomme.

Landsretten udtalte, at boligreguleringslovens § 29 c, 3. pkt., hvorefter der for lejeforhold i ejendomme med lokaler, som anvendes til andet end beboelse, skal ske sammenligning med lejen for lejeforhold i tilsvarende ejendomme, ikke gælder direkte for småhuse, der alene benyttes til beboelse. Under hensyn til den tid, der var gået, siden bestemmelsen blev indført, sammenholdt med bestemmelsens formål og i mangel af oplysninger om særlige forhold vedrørende sammenligningslejemålene, fandt landsretten ikke, at oplysningerne om erhvervslejemål i de pågældende ejendomme gjorde lejemålene uanvendelige som sammenligningslejemål.

Landsretten stadfæstede herefter boligrettens dom.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0108.

Til top Sidst opdateret: 17-06-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk