Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fastsættelse af bøde for overtrædelse af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods og ADR-konventionen ved transport af 641 l fyringsolie. 
30-10-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 29. oktober 2014 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 8. maj 2014 i en straffesag. Byretten idømte tiltalte en bøde på 26.500 kr. for blandt andet overtrædelse af reglerne om transport af farligt gods. Tiltalte ankede dommen til landsretten. Landsretten fandt, at tiltalte ikke var omfattet af undtagelsesbestemmelsen for private, jf. § 9 i bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods, og fandt tiltalte skyldig i overtrædelse af bekendtgørelsens § 38, stk. 1, jf. § 4, stk. 1, og ADR-konventionens punkt 1.4.2.1.1 (a), (b) og (c). Bøden blev som ved byretten fastsat til 26.500 kr., hvoraf transporten af farligt gods udgjorde 25.000 kr. af bøden. 

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2014-25-0181.
Til top Sidst opdateret: 30-10-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk