Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fastlæggelse af omfanget af beskyttelsen af særegne navne på faste ejendomme 
02-12-2015 

Procesbevillingsnævnet har den 30. november 2015 meddelt en erhvervsdrivende tilladelse til anke til Højesteret af en dom, som er afsagt af Østre Landsret den 26. august 2015.
Sagen angik en varemærke- og kendetegnsretligt tvist vedrørende en betegnelse, der er identisk med navnet på et gods.

Godsejeren på det pågældende gods driver forskellige virksomheder, og i nærheden af godset ligger den erhvervsdrivendes virksomhed. Den erhvervsdrivende ændrede i 2013 navnet på sin virksomhed således, at navnet på godset nu indgik i virksomhedsnavnet. Godsejeren, der var af den opfattelse, at godsets navn er et særegent navn på hans faste ejendom, mente, at den erhvervsdrivende ved navneskiftet gjorde erhvervsmæssigbrug af betegnelsen i strid med varemærkelovens § 14, nr. 4, og selskabslovens § 2, stk. 2.

Byretten mente ikke, at der var risiko for forveksling

Byretten lagde blandt andet til grund, at sagens parter ikke drev virksomhed inden for konkurrerende brancher, og at der næppe var risiko for forveksling mellem parternes virksomheder. På denne baggrund og efter en vurdering af graden af navnets almindelige velkendthed og særpræg fandt byretten ikke, at den erhvervsdrivende ved brug af betegnelsen havde krænket godsejerens rettigheder.

Landsretten lagde vægt på begrebet ”bekendthedskreds”

Godsejeren ankede dommen til landsretten, som fandt, at navnet udgjorde et særegent navn på en fast ejendom, og at godsejeren som ejer af denne ejendom efter almindelige retsgrundsætninger kunne forhindre andre i at bruge navnet erhvervsmæssigt inden for godsets ”bekendthedskreds”.  Landsretten fandt, at den erhvervsdrivende utvivlsomt drev virksomhed inden for godsets ”bekendthedskreds”, og da den erhvervsdrivende ikke havde fået godsejerens samtykke til at anvende navnet, fandt landsretten, at den erhvervsdrivende var uberettiget til at benytte betegnelsen erhvervsmæssigt.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-22-0481.

Til top Sidst opdateret: 02-12-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk