Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Færøsk sag om overtrædelse af den færøske færdselslov 
15-03-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 14. marts 2019 meddelt en person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 22. august 2018.
Det følger af den færøske færdselslovs § 16, stk. 1, at det er forbudt at indtage spiritus i timerne efter, at man har været impliceret i et færdselsuheld, ligesom det fremgår af § 26, stk. 3, at man som bilist er forpligtet til at anmelde et færdselsuheld.

En mand blev ved Retten på Færøerne idømt en bøde på 8.500 kr. for overtrædelse af den færøske færdselslovs § 16, stk. 1, jf. § 23, stk. 1, samt § 26, stk. 1 og 3, ved at have ført en varebil efter at have indtaget spiritus eller ved inden 6 timer efter kørslens afslutning at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 0,2 %0 og uden at udvise den fornødne agtpågivenhed, samt ved kørslen at have påkørt en fodgænger med personskade til følge, hvorefter manden forlod uheldsstedet uden straks at standse og yde hjælp til tilskadekomne og uden at anmelde uheldet til politiet.

Manden ankede dommen til Østre Landsret.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse, og bemærkede i den forbindelse, at den færøske færdselslovs § 26, stk. 3, ikke indebar selvinkriminering i et omfang, der var i strid med Menneskerettighedskonventionen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-25-0299.
Til top Sidst opdateret: 15-03-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk