Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Færøsk sag om ekspropriation 
21-06-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 13. juni 2019 meddelt et færøsk selskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 9. november 2018.
Det færøske selskab (selskab 1) stiftede i juni 2006 i samarbejde med et andet selskab et tredje selskab. I den forbindelse blev der udarbejdet en aktionæroverenskomst, hvoraf det blandt andet fremgik, at selskab 1 tidligst 2 år efter kunne kræve, at selskab 2 købte selskab 1 ud af selskab 3.

Den 21. december 2006 fremsatte Fiskimálaráðið (det færøske fiskeriministerium) et forslag om ændring af den færøske lov om erhvervsfiskeri, således, at § 7 a om begrænsning af fiskerirettigheder, blev indsat. Lovforslaget blev senere vedtaget med virkning fra fremsættelsestidspunktet.

I december 2010 blev selskab 2 erklæret konkurs og samtlige aktier i selskab 3 blev solgt.

Selskab 1 anlagde herefter sag mod Fiskimálaráðið med påstand om erstatning svarende til ansøgers indskud i selskab 3.

Retten på Færøerne frifandt Fiskimálaráðið

Retten på Færøerne fandt, at selskab 1 og 2 ikke inden lovforslagets fremsættelse havde aftalt, at Selskab 2 skulle købe selskabs 1’s andel i selskab 3, men at aktionæroverenskomsten alene indeholdt en mulighed for en aftale mellem selskaberne. Retten på Færøerne fandt herefter ikke, at selskabs 1’s fordringsret var af en sådan endelig karakter, at der var tale om en ejendomsret beskyttet af grundlovens § 73, stk. 1.

Landsretten stadfæstede Retten på Færøernes dom

Landsretten bemærkede, at det måtte lægges til grund, at der mellem selskaberne var en intention om, at selskab 2 ville overtage selskabs 1’s andel i selskab 3 på et tidspunkt, men at det heller ikke for landsretten var bevist, at der forud for fremsættelsen af lovforslaget, var indgået en klar og bindende aftale mellem selskab 1 og 2 om køb af selskabs 1’s andel i selskab 3 til en nærmere bestemt værdi.

Landsretten tiltrådte på denne baggrund, at selskabs 1’s ret efter aktionæroverenskomsten ikke var af en sådan endelig karakter, at der var tale om en ejendomsret beskyttet af grundlovens § 73, stk. 1, hvorefter der ikke forelå et ekspropriativt indgreb i forhold til selskab 1.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0651.
Til top Sidst opdateret: 21-06-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk