Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Færøsk sag om betydningen af skattemæssig omkvalificering 
24-01-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 20. december 2018 meddelt den færøske skat-temyndighed, TAKS, tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 23. august 2018.
En gruppe aktionærer havde solgt deres aktier i et selskab til et nystiftet holdingselskab, som var ejet af dem selv. Efterfølgende fusionerede selskaberne med det oprindelige selskab som det fortsættende selskab. Højesteret fandt ved dom af 31. marts 2015, refereret i UfR 2015.2277 H, at en del af salgssummen ikke skulle bedømmes som skattefri afståelsesavance men som udbytte.

Herefter anmodede aktionærerne den færøske skattemyndighed, TAKS, om at bekræfte, at aktionærerne ikke kunne antages at have solgt deres aktier, således at aktierne fortsat var omfattet af en overgangsregel om skattefrihed for aktier erhvervet før 16. november 2001.

TAKS traf herefter afgørelse om, at aktierne ikke var omfattet af overgangsreglen, da aktierne var blevet afstået. Denne afgørelse indbragte aktionærerne for Skatte- og afgiftskærenævnet, som ændrede TAKS’ afgørelse, således at aktierne skulle anses for omfattet af overgangsreglen om skattefrihed, idet aktierne ikke kunne anses for afstået.

Retten på Færøernes stadfæstede Skatte- og afgiftskærenævnets afgørelse

Retten på Færøerne fandt, at den skattemæssige omkvalificering af overdragelsen og den efterfølgende fusion medførte, at overdragelsen og fusionen ikke kunne anses som en overdragelse i relation til overgangsreglen.

Landsretten stadfæstede Retten på Færøernes dom

Landsretten bemærkede, at aktionærerne civilretligt og selskabsretligt havde foretaget en overdragelse af aktierne til holdingselskabet, der frem til fusionen var et selvstændigt virkende selskab. Da fusionen blev gennemført, afstod aktionærerne deres aktier i holdingselskabet mod aktier i det fortsættende selskab. Landsretten fandt imidlertid, at det fulgte af Højesterets afgørelse, at aktionærernes dispositioner i relation til afståelse af aktierne ikke havde opnået skatteretlig anerkendelse, og at aktionærerne derfor skatteretligt – både når det gjaldt spørgsmålet om udbytte- eller afståelsesavancebeskatning og i øvrigt – måtte stilles, som om afståelsen ikke havde fundet sted.

Landsretten tiltrådte på denne baggrund, at aktionærernes salg af aktier og den efterfølgende fusion ikke skulle tillægges virkning som en overdragelse i relation til overgangsreglen.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0463
Til top Sidst opdateret: 24-01-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk