Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Færøsk sag om afbrydelse af forældelse ved erkendelse af forpligtelse 
01-07-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 22. maj 2019 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 22. marts 2018.
Mandens ægtefælle solgte i august 2010 en ejendom beliggende i Danmark. SKAT vurderede efterfølgende, at der skulle svares ejendomsavancebeskatning af fortjenesten. SKAT indkrævede herefter restskat for 2010 med forfaldsdato henholdsvis den 1. februar, 1. marts og 1. april 2012. I 2013 videresendte SKAT kravet til de færøske skattemyndigheder (TAKS) til inddrivelse, da manden var bosat på Færøerne. I september 2013 afgik mandens ægtefælle ved døden. TAKS anmeldte efterfølgende kravet i boet efter ægtefællen.

I foråret 2014 blev boet afsluttet og udleveret til manden til hensidden i uskiftet bo. I boopgørelsen fremgik kravet, og denne boopgørelse var underskrevet af manden. I december 2016 blev der foretaget en udpantningsforretning på mandens ejendom. Manden gjorde indsigelser herimod, og sagen blev herefter indbragt for Fogedretten på Færøerne.

Fogedretten fandt, at forældelsesfristen var afbrudt

Fogedretten på Færøerne fremmede fogedsagen. Fogedretten lagde vægt på, at TAKS havde anmeldt kravet i boet, og at kravet var angivet i boopgørelsen, som manden havde underskrevet.

Landsretten stadfæstede fogedrettens afgørelse

Landsretten stadfæstede fogedrettens afgørelse. Landsretten lagde vægt på, at manden under de givne omstændigheder havde givet TAKS føje til at antage, at der ikke var tvist om kravet, og at det derfor ikke var nødvendigt at iværksætte retslige skridt eller andet til afbrydelse af en eventuel forældelse.

Landsretten fandt på denne baggrund, at forældelsen var afbrudt efter forældelseslovens § 15, hvorefter forældelse afbrydes, når skyldneren udtrykkeligt eller ved sin handlemåde erkender sin forpligtelse.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0635.
Til top Sidst opdateret: 01-07-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk