Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Et selskabs processuelle partsevne i erstatningssag 
02-11-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 31. oktober 2016 meddelt 6 parter i en erstatningssag tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 13. juni 2016
 I 2007 anlagde et selskab sag mod 6 sagsøgte med påstand om betaling af i alt ca. 32 mio. kr. i erstatning. Sagen udsprang af, at et ejendomsselskab, som de sagsøgte havde været involveret i bl.a. som revisor, advokat og bestyrelsesmedlem, havde købt og solgt en række grundstykker og udlejningsejendomme. Det viste sig senere, at de pantebreve, der finansierede handlerne, var værdiløse.

Under retssagen gik det sagsøgende selskab konkurs, og konkursboet ønskede ikke at fortsætte sagen.

En af konkursboets kreditorer, der ønskede at indtræde i sagen i medfør af konkurslovens § 137, transporterede sit eventuelle krav til et processelskab, hvis hovedformål var at føre retssager. Processelskabet var blevet erhvervet af kreditor umiddelbart forud for transporten.

De sagsøgte bestred, at processelskabet havde partsevne i sagen og påstod sagen afvist. 

Afvisningspåstanden blev ikke taget til følge af byretten. Byrettens kendelse blev imidlertid indbragt for landsretten, der ved kendelse af 5. november 2010 udtalte, at hovedformålet med overdragelsen af fordringen var at fritage kreditor for eventuelle sagsomkostninger i forbindelse med sagsanlægget. Landsretten fandt dog, at selskabet var indtrådt i sagen, idet kreditor indestod som selvskyldnerkautionist for selskabets opfyldelse af sine forpligtelser under sagen. 

Sagen blev dog afvist fra byretten, idet processelskabet ikke rettidigt havde indleveret påstandsdokument. Sagen blev umiddelbart herefter genanlagt.

Under den genanlagte sags behandling i byretten blev kreditor taget under konkursbehandling, og konkursboet oplyste, at boet ikke ønskede at indtræde i selvskyldnerkautionen.

De sagsøgte påstod herefter på ny sagen afvist, og afvisningspåstanden blev udskilt til særskilt afgørelse efter retsplejelovens § 253. 

Byrettens flertal afviste sagen

Sagen blev i byretten behandlet af 3 dommere. 

Byretten indledte med at udtalte, at landsretten i den tidligere sag havde bestemt, at det er en betingelse for, at processelskabet kan indtræde i sagen, at kreditor indestår som selvskyldnerkautionist for selskabets opfyldelse af sine forpligtelser under sagen. 

Herefter udtalte byrettens flertal, at betingelsen for, at processelskabet kan føre sagen, ikke var opfyldt, idet kurator havde meddelt, at boet ikke ville indtræde i selvskyldnerkautionen. Byrettens flertal fandt herefter, at sagen skulle afvises. 

Byrettens mindretal fandt derimod, at det ikke kunne indfortolkes i landsrettens kendelse af 5. november 2010, at det er en betingelse for processelskabets fortsatte partsevne, at konkursboet indtræder i selvskyldnerkautionsforpligtelsen. 

Landsretten ophævede byrettens dom og hjemviste sagen til fortsat behandling i byretten

Processelskabet indbragte afgørelsen for Østre Landsret, der ophævede den indankede dom og hjemviste sagen til fortsat behandling ved byretten.

Landsretten udtalte, at selvskyldnerkautionen ved byrettens behandling af sagen også var blevet anset for omfattende den genanlagte sag, og at selvskyldnerkautionen ikke kunne anses for ophørt ved kreditors konkurs. Herefter udtalte landsretten, at allerede fordi selvskyldnerkautionen fortsat kunne gøres gældende mod kreditor, havde processelskabet partsevne under sagen. 

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0416, 2016-22-0418, 2016-22-0419 og 2016-22-0478.

Opmærksomheden henledes på, at Procesbevillingsnævnet den 29. juni 2016 har meddelt tilladelse til anke til Højesteret til et selskab i en sag, der tillige angik spørgsmålet om selskabets processuelle partsevne. 

Denne sag blev behandlet under j.nr. 2016-22-0240.

 

Til top Sidst opdateret: 02-11-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk