Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Erstatningssvar for skade på ledninger i forbindelse med grøfteoprensning 
09-12-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 6. december 2019 meddelt en ledningsejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 3. oktober 2019.
I forbindelse med en kommunes rutinemæssige oprensning af en grøft, skete der skade på en ledning, der var placeret langs den vej, hvor grøfteoprensningen blev foretaget.

Ledningsejeren rejste krav om erstatning mod kommunen, idet kommunen efter ledningsejerens opfattelse havde handlet ansvarspådragende blandt andet med henvisning til, at kommunen forud for grøfteoprensning ikke havde undersøgt, om der var placeret ledninger i nærheden af det sted, hvor der blev foretaget grøfteoprensning.

Ledningsejeren gjorde i den forbindelse gældende, at grøfteoprensning var gravearbejde omfattet af ledningsejerloven, hvorfor kommunen havde pligt til at indhente oplysninger fra ledningsejerregisteret forud for, at arbejdet blev påbegyndt.

Byretten fandt at kommunen havde handlet ansvarspådragende

Byretten lagde vægt på, at kommunen burde have anset det for nærliggende, at der lå kabler langs vejen på det sted, hvor arbejdet blev udført. Byretten fandt på denne baggrund, at kommunen burde have udvist en større agtpågivenhed i forbindelse med grøfteoprensningen.

Byretten lagde også vægt på, at den person, der styrede grøfterenseren, under hovedforhandlingen i byretten havde beskrevet, at grøfterenseren under arbejdet havde taget en uregelmæssig bane fra grøftens hovedspor ud mod siden af grøften, hvorved grøfterenseren formentlig kom i kontakt med ledningen.

På denne baggrund fandt byretten, uden i øvrigt at tage stilling, hvorvidt grøfteoprensningen var gravearbejde i ledningsejerlovens forstand, at kommunen havde handlet ansvarspådragende.

Landsretten frifandt kommunen

Landsretten lagde vægt på, at grøfteoprensning ikke kunne betegnes som gravearbejde omfattet af ledningsejerloven, hvorfor kommunen ikke havde pligt til at indhente oplysninger fra ledningsejerregisteret forud for arbejdets påbegyndelse.

Landsretten fandt i forlængelse heraf, at det ikke var bevist, at kommunen eller dennes medarbejdere havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med grøfteoprensningen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0511
Til top Sidst opdateret: 09-12-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk