Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Erstatningsansvar ved afværgehandlinger 
27-01-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 21. januar 2016 meddelt en sagsøgt person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 29. oktober 2015.

En skadelidt havde anlagt en erstatningssag i anledning af, at han var kommet til skade i forbindelse med flytning af en motorcykel. Skadelidte havde i forbindelse med sit arbejde som advokat for et dødsbo hjulpet sagsøgte, der var den afdødes bror, med at nedtage en opklodset motorcykel. De var venner og kendte hinanden gennem en veteranmotorcykelklub.  I forbindelse med nedtagning af motorcyklen, hvor parterne stod på hver sin side af motorcyklen, afværgede skadelidte, at motorcyklen væltede ned over den anden. Skadelidte blev herved påført en omfattende personskade.

Byretten frifandt for erstatningsansvar

Under sagen i byretten blev der udarbejdet en syns- og skønsrapport, hvoraf fremgik, at der fandtes en mere hensigtsmæssig måde at nedtage motorcyklen på, end den parterne anvendte. Byretten fandt, at parterne var velkendte med den anvendte arbejdsproces, som i øvrigt måtte anses for ukompliceret. Efter syns- og skønserklæringens vurdering af risiko og hensigtsmæssighed fandt byretten herefter, at det ikke var bevist, at der var udvist en uforsvarlig adfærd, eller at den sagsøgte i øvrigt havde handlet erstatningspådragende.

Landsretten fastslog erstatningsansvar

Skadelidte ankede dommen til landsretten. Landsretten udtalte, at skadelidte havde bevist, at han var kommet til skade, da han forhindrede, at den sagsøgte person fik motorcyklen ned over sig, og at den sagsøgte person derfor var erstatningsansvarlig for skadelidtes personskade, da der endvidere ikke var grundlag for at fastslå, at skadelidte i forbindelse med sin bistand med at få motorcyklen ned fra opklodsningen havde accepteret risikoen for at pådrage sig personskade eller havde udvist egen skyld.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2015-22-0563.

Til top Sidst opdateret: 27-01-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk