Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Erstatning for frihedsberøvelse mv. i forbindelse med udlevering til straffeforfølgning i USA 
16-12-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 12. december 2013 meddelt en erstatningssøgende tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 4. oktober 2013 i en sag om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning.
Erstatningssøgende var i Danmark varetægtsfængslet i forbindelse med en anmodning om udlevering til USA til strafforfølgning i anledning af narkotikakriminalitet. Udleveringsbeslutningen blev – efter at den var prøvet af by- og landsretten – effektueret, og erstatningssøgende blev udleveret til USA. I USA besluttede distriktsdomstolen, at sagen mod erstatningssøgende var forældet, og erstatningssøgende rejste herefter krav mod anklagemyndigheden om erstatning.
I byretten blev erstatningssøgende tilkendt erstatning (dissens). Landsretten fandt, at det ikke var en betingelse for erstatning efter retsplejelovens § 1018 a, at betingelserne for udlevering ikke var opfyldt, og at erstatningssøgende således som udgangspunkt havde krav på erstatning. Landsretten fandt imidlertid, at der alene kunne tilkendes erstatning for den varetægtsfængsling, der havde fundet sted i Danmark, ligesom landsretten med henvisning til, at erstatningssøgende havde udvist en adfærd, som gav anledning til varetægtsfængslingen, fandt, at erstatningen skulle bortfalde, jf. retsplejelovens § 1018 a, stk. 3.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2013-25-0286.
Til top Sidst opdateret: 16-12-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk