Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Er avance ved en kommunes overtagelse af en landbrugsejendom skattefri 
28-03-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 24. marts 2017 meddelt en landmand tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 30. november 2016

En kommune overførte ved en lokalplan den 20. oktober 2007 et område, som bl.a. omfattede landmandens landbrugsejendom, fra landzone til byzone, idet kommunen havde til hensigt at etablere et nyt erhvervsområde. Lokalplanen blev dog påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, som senere fandt lokalplanen ugyldig.

Ved en ny lokalplan af 11. august 2008 overførte kommunen på ny området fra landzone til byzone, og der blev herefter indledt forhandlinger mellem kommunen og lodsejerne omfattet af lokalplanen om, at kommunen enten skulle overtage ejendommene i fri handel eller ekspropriere ejendommene. Som den eneste ejendom omfattet af lokalplanen blev landmandens ejendom imidlertid ikke eksproprieret eller overtaget af kommunen ved en almindelig handel.

Da kommunen herefter oplyste, at kommunen ikke havde til hensigt at ekspropriere eller overtage landmandens ejendom, begærede landmanden ejendommen overtaget af kommunen efter proceduren i planlovens § 47 a. Landmanden anmodede herefter SKAT om et bindende svar på, hvorvidt den avance, han ville opnå ved kommunens overtagelse efter planlovens § 47 a, var skattefri efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1, hvilket SKAT afslog.

Da Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse, indbragte landmanden Landsskatterettens kendelse for domstolene.

Byretten og landsretten gav Skatteministeriet medhold

Byretten frifandt Skatteministeriet, idet byretten først fastslog, at der ikke forelå sådanne ganske særlige omstændigheder, at kommunens overtagelse af landbrugsejendommen kunne sidestilles med ekspropriation, hvorfor der ikke var skattefrihed efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1, 1. pkt. 

Byretten lagde herefter til grund, at kommunen, inden landmanden begærede ejendommen overtaget efter planlovens § 47 a, havde tilkendegivet overfor landmanden, at kommunen ikke ville ekspropriere eller overtage ejendommen. Da landmanden således ikke på aftaletidspunktet, svarende til tidspunktet for landmandens begæring om overtagelse, kunne påregne, at der ville ske ekspropriation, såfremt der ikke blev indgået en aftale med kommunen, var der ikke grundlag for at anse avancen for skattefri i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1, 2. pkt.

Landsretten tiltrådte byrettens resultat og begrundelse, idet landsretten samtidig tilføjede, at en skønserklæring udarbejdet for landsretten, som fastslog, at landbrugsejendommen på grund af forøgede ejendomsskatter efter overførslen til byzone ikke længere kunne drives økonomisk rentabelt, ikke medførte, at der forelå sådanne ganske særlige omstændigheder, at kommunens overtagelse af ejendommen måtte sidestilles med ekspropriation.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0691.

 

Til top Sidst opdateret: 28-03-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk