Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

En udlændings overtrædelser af opholds- og meldepligt 
23-09-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 21. september 2016 meddelt en udlænding tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt Østre Landsret den 10. maj 2016.

Udlændingen blev i 1990 meddelt asyl i Danmark. 

Ved Højesterets dom i 2005 blev udlændingen idømt fængsel i 8 år og udvist af Danmark for bestandig for overtrædelse af straffelovens § 191.

Udlændingemyndighederne traf i 2009 afgørelse om, at udlændingen skulle udrejse af Danmark, men at udlændingen ikke kunne tvangsudsendes til sin nationalstat. 

Rigspolitiet pålagde udlændingen daglig meldepligt til Rigspolitiet i Center Sandholm, og udlændingemyndighederne pålagde udlændingen at være indkvarteret samme sted.

Byretten fandt udlændingen skyldig

I en tilståelsessag blev udlændingen idømt fængsel i 40 dage for i alt 1335 tilfælde af overtrædelse af meldepligten og i alt 180 tilfælde af overtrædelse af opholdspligten i perioden fra februar 2010 og til februar 2015. Byretten lagde ved strafudmålingen til grund, at udlændingen løbende havde orienteret Rigspolitiet om, hvor han opholdt sig, at udlændingen konsekvent og systematisk i flere år ikke havde overholdt sin opholds- og meldepligt, at sagsbehandlingstiden omvendt havde været meget lang, og at udlændingen havde forklaret, at han ville forsætte med at blive boende med sin familie i Aarhus.

Landsrettens flertal stadfæstede byrettens dom

Udlændingen ankede dommen til landsretten med påstand om strafbortfald i medfør af straffelovens § 83, 2. pkt., da udlændingen mente, at opretholdelsen af opholds- og meldepligten udgjorde et uproportionalt indgreb. Subsidiært påstod udlændingen formildelse.

Anklagemyndigheden påstod stadfæstelse

Landsretten fandt, at det efter sagens karakter påhvilede retten at foretage en vis prøvelse af Rigspolitiets og udlændingemyndighedernes afgørelser.

Landsretten inddrog i afgørelsen de kriterier, som Højesteret havde opstillet i U 2012.2874 H vedrørende artikel 2 i Tillægsprotokol 4 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Landsrettens flertal på fem dommere udtalte herefter, at på baggrund af, at udlændingen var blevet idømt 8 års fængsel for grov narkokriminalitet, at udlændingen, siden han blev prøveløsladt i 2009, var straffet 4 gange, dog alene med bødestraf, at udlændingen siden 2011 ikke havde overholdt påbuddene om opholds- og meldepligt, at der i tiltaleperioden ikke havde været udsigt til, at udlændingen kunne tvangsudsendes, og at hans opholdssted formentligt havde kunnet identificeres, var den pålagte opholds- og meldepligt i tiltaleperioden ikke et uproportionalt indgreb, som kunne begrunde strafnedsættelse eller strafbortfald. 

En dommer fandt, at den meddelte opholdspligt i Center Sandholm i løbet af den lange periode, som tiltalen omfattede, havde antaget et uproportionelt indgreb.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-25-0149.

 

Til top Sidst opdateret: 23-09-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk