Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ekstinktion af frihedshævd 
25-09-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 23. august 2019 meddelt ejeren af en fast ejendom begrænset tilladelse til anke til Højesteret af dom, der er afsagt af Østre Landsret den 21. marts 2019.

I forbindelse med at et par ville sælge deres faste ejendom tilskrev de ejerne af naboejendommen med krav om, at ejerne af naboejendommen skulle efterleve en servitut, der var tinglyst på naboejendommen, hvorefter der ikke på naboejendommen måtte være vækster, hvis højde oversteg tre meter. Ejerne af naboejendommen gjorde heroverfor blandt andet gældende, at de ikke var forpligtet til at efterleve servitutten, da de havde vundet frihedshævd som følge af, at servitutten ikke var blevet påtalt i en periode på mere end 20 år.

Byretten fandt, at ejerne af naboejendommen havde vundet frihedshævd

B
yretten fandt, at servitutten ikke var blevet efterleveret eller påberåbt i en periode på i hvert fald 20 år, og at ejerne af den faste ejendom samt de tidligere ejere af ejendommen ikke havde været forhindret i at påberåbe sig servitutten.

Byretten fandt det således efter en konkret vurdering ikke bevist, at servitutten var blevet påtalt over for ejerne eller tidligere ejere af naboejendommen.

Landsretten stadfæstede byrettens resultat med en anden begrundelse

Under sagen for landsretten gjorde ejerne af den faste ejendom gældende, at de havde ekstingveret den utinglyste frihedshævd efter tinglysningslovens § 26.

Landsretten vurderede, at ejerne af naboejendommen havde vundet frihedshed, da der havde været rådet i strid med servitutten i en periode på mere end 20 år, og at ejerne af den faste ejendom løbende havde haft mulighed for at påtale forholdet.

Landsretten fandt herefter, at ejerne af den faste ejendom ikke kunne ekstingvere den vundne frihedshævd efter tinglysningslovens § 26, stk. 1, da frihedshævden ikke kunne anses for en ret over deres egen ejendom, hvorfor tinglysningslovens § 26, stk. 1, ikke fandt anvendelse.

Procesbevillingsnævnets bevilling er begrænset til alene at angå spørgsmålet om ekstinktion af den vundne frihedshævd.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0200.

Til top Sidst opdateret: 25-09-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk