Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Edition mod et selskabs revisor efter afsigelse af en straffedom mod selskabets ejer. 
23-07-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 8. juli 2014 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 6. marts 2014. Anklagemyndigheden havde begæret edition mod selskabets revisor med henblik på at få udleveret nærmere angivet regnskabsmæssigt materiale, der skulle anvendes til at identificere samt fastslå størrelsen og værdien af de aktier, der tilhørte selskabets ejer. Aktierne var tidligere under efterforskningen af en straffesag mod selskabets ejer blevet beslaglagt til fyldestgørelse af det offentliges krav på sagsomkostninger, bødekrav m.m. Byretten havde afvist editionsbegæringen navnlig med henvisning til manglende hjemmel til at udstrække anvendelsen af retsplejelovens § 1002, stk. 1, 2. pkt., til at omfatte edition vedrørende en tidligere foretaget beslaglæggelse. Landsretten ændrede afgørelsen og tillod edition navnlig med henvisning til formålet med retsplejelovens § 1002, stk. 1, 2. pkt., jf. § 804, stk. 1, om effektiv fuldbyrdelse af straffedomme og under henvisning til, at det måtte anses for at udgøre en tilfældighed, at beslaglæggelse allerede var foretaget.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. sag 2014-25-0146.
Til top Sidst opdateret: 23-07-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk