Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

EU-støttemidler til landbrugsvirksomhed under konkurs 
31-01-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 22. januar 2019 meddelt en kreditor i et konkursbo tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 3. september 2018.
Sagen angår et landbrugs konkursbo, hvor der mellem kurator og marginalpanthaver var enighed om, at driften af landbrugsvirksomheden skulle fortsætte under konkursen. Marginalpanthaver erklærede at ville betale det eventuelle driftsunderskud i perioden efter afsigelse af konkursdekret mod, at et EU-støttebeløb, som kurator på konkursboets vegne havde ansøgt om udbetaling af, ville indgå i driftsregnskabet for perioden.

I forbindelse med at konkursboet skulle optages til slutning, blev det aftalt, at skifteretten skulle træffe afgørelse om, hvorvidt EU-støttebeløbet skulle indgå i driftsregnskabet – og dermed reelt udbetales til marginalpanthaveren – eller om EU-støtten skulle udbetales som dividendebærende fordringer.

På den afsluttende skiftesamling begærede kurator konkursboet sluttet efter konkurslovens § 143 og nedlagde påstand om, at den fremlagte boopgørelse skulle godkendes som den endelige boopgørelse. Kreditor nedlagde påstand om, at boopgørelsen ikke skulle godkendes.

Skifteretten afsagde kendelse om ikke at godkende boopgørelsen

Skifteretten fandt, under henvisning til Højesterets dom refereret i UfR 2000.1592 H, at EU-støttebeløbet ikke skulle indgå i panthaverregnskabet. Skifteretten lagde til grund, at det var kurator på konkursboets vegne, der havde søgt EU-støtten, og at EU-støttebeløbet som følge heraf var konkursboets aktiv.  Skifteretten fandt endvidere, at EU-støttebeløbet skulle indgå som et frit aktiv i boet, og at der ikke for skifteretten var dokumenteret noget aftaleretligt grundlag for at antage, at kurator havde aftalt, at EU-støttebeløbet skulle tilfalde ejendommens marginalpanthavere i strid med retspraksis. Skifteretten bestemte på denne baggrund, at boopgørelsen ikke kunne godkendes.

Landsretten ændrede skifterettens kendelse og afsagde dom i kæresagen

Konkursboet kærede efterfølgende skifterettens kendelse til landsretten med påstand om frifindelse. Kreditor nedlagde påstand om, at konkursboet skulle anerkende, at EU-støttebeløbet skulle indgå i konkursboet som et frit aktiv til fordeling blandt konkursboets kreditorer i medfør af konkurslovens §§ 93-98.

Landsretten bemærkede indledningsvis, at skifteretten havde taget stilling til, hvem der var berettiget til EU-støttebeløbet, og at tvisten derfor burde være afgjort ved dom. Selv om skifteretten afgjorde sagen ved kendelse, afsagde landsretten derfor dom i kæresagen.

Landsretten fandt, at kurator for landsretten havde godtgjort, at der var indgået en aftale med marginalpanthaver, og at aftalen var gældende i konkursboet. Landsretten fandt derudover, at kurators beslutning om at fortsætte driften i fuldt omfang under konkursen havde været velbegrundet, og at kurator ikke ved at indgå den pågældende aftale havde krænket kreditorernes interesser. Der var herefter ikke grundlag for at tilsidesætte aftalen, og landsretten tog derfor konkursboets frifindelsespåstand til følge.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0476.
Til top Sidst opdateret: 31-01-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk