Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Domstolenes kompetence til at behandle et krav rejst af engelske skattemyndigheder? 
12-12-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 10. december 2018 meddelt to selskaber og to personer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 26. september 2018.
Ved en dom afsagt af den engelske High Court of Justice var de pågældende personer og selskaber med bopæl og hjemsted i Danmark blevet dømt til at betale erstatning til de engelske skattemyndigheder for svigagtigt at have medvirket til unddragelse af salgsmoms. Erstatningskravet var baseret på de engelske regler om erstatning uden for kontrakt.

Parallelt med den engelske retssag foretog Københavns Byret på begæring af de engelske skattemyndigheder arrest i aktiver tilhørende personerne og selskaberne. Under de efterfølgende justifikationssager blev der nedlagt påstand dels om anerkendelse af, at arrestforretningen var lovligt foretaget og forfulgt, dels om betaling af ca. £ 40 mio. Justifikationssagerne blev henvist til Østre Landsret som 1. instans i medfør af retsplejelovens § 226.

Under justifikationssagernes forberedelse rejste de pågældende personer og selskaber spørgsmål om, hvorvidt de danske domstole var kompetente til at behandle betalingspåstandene, idet de til støtte for betalingspåstandenes afvisning gjorde gældende, at de engelske skattemyndigheder optrådte som en offentlig myndighed, at de engelske skattemyndigheder havde oplyst sagerne ved offentligretlige beføjelser, og at der derfor var tale om, at de danske domstole ved behandlingen af betalingspåstandene uberettiget ville håndhæve en udenlandsk offentlig myndigheds suverænitetsudøvelse.

Landsretten fandt, at de danske domstole havde kompetence

Efter karakteren af og det retlige grundlag for de engelske skattemyndigheders krav fandt landsretten, at de danske domstole havde kompetence til at behandle betalingspåstandene. Det kunne efter landsrettens opfattelse ikke føre til et andet resultat, at de engelske skattemyndigheders påståede tab skyldtes manglende betaling af moms, og at de engelske skattemyndigheder i et ikke ubetydeligt omfang havde udøvet offentligretlige beføjelser ved indsamlingen af de dokumenter, der indgik i sagen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0516 til 2018-22-0525.
Til top Sidst opdateret: 12-12-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk