Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom fra engelsk domstol havde ikke bindende virkning i Danmark 
19-09-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 16. september 2016 meddelt de engelske skattemyndigheder tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 30. juni 2016.
Dommen angik spørgsmålet om, hvorvidt en dom fra den engelske High Court of Justice havde bindende virkning i Danmark efter Bruxelles 1-forordningen. Ved den engelske dom var nogle personer og selskaber med bopæl og hjemsted i Danmark blevet dømt til at betale erstatning til de engelske skattemyndigheder for svigagtigt at have unddraget salgsmoms. Erstatningskravet var baseret på de engelske regler om erstatning uden for kontrakt.

Parallelt med den engelske retssag foretog Københavns Byret på begæring af de engelske skattemyndigheder arrest i aktiver tilhørende personerne og selskaberne. Under de efterfølgende justifikationssager blev der nedlagt påstand dels om anerkendelse af, at arrestforretningen var lovligt foretaget og forfulgt, dels om betaling af ca. £ 40 mio. Justifikationssagerne blev henvist til Østre Landsret som 1. instans i medfør af retsplejelovens § 226.

Under sagernes behandling i landsretten gjorde de engelske skattemyndigheder gældende, at den engelske dom har bindende virkning i Danmark efter Bruxelles 1-forordningen, idet sagen angår et civilretligt erstatningskrav. De sagsøgte personer og selskaber gjorde derimod gældende, at kravet falder uden for forordningens anvendelsesområde, idet kravet har offentligretlig karakter. 

Østre Landsret forelagde herefter et præjudicielt spørgsmål for EU-domstolen vedrørende anvendelsesområdet for Bruxelles 1-forordningen. EU-domstolen afsagde den 12. september 2013 dom i sagen (sag C-49/12).

Der blev herefter afholdt en delhovedforhandling vedrørende spørgsmålet om den engelske doms bindende virkning i Danmark. 

Landsretten fandt, at den engelske dom ikke havde bindende virkning i Danmark

Landsretten fandt, at den engelske dom ikke var en civil- eller handelsretlig retsafgørelse, der har bindende virkning i Danmark efter Bruxelles 1-forordningen. Landsretten lagde navnlig vægt på, at de engelske skattemyndigheder under retssagen i England ikke kunne anses for at have været stillet som en privatretlig part, idet der under sagen havde været fremlagt oplysninger, der var blevet indhentet på et offentligretligt grundlag.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0442 til 2016-22-0451.

 

Til top Sidst opdateret: 19-09-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk