Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dokumentation af revisionsrapporter 
27-09-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 18. september 2019 meddelt fem tiltalte tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 7. juni 2019.
Under en omfangsrig straffesag om økonomisk kriminalitet ønskede anklagemyndigheden at dokumentere fra rapporter udarbejdet af ansatte ved politiet med særlig revisionskyndig baggrund. Forsvarene protesterede herimod.

Byretten tillod dokumentation af rapporterne

Byretten henviste til, at de omhandlede rapporter er udarbejdet af revisionsuddannede ansatte ved politiet, at de er udarbejdet på baggrund af sagens materiale, herunder fra SKAT, at det af rapporterne fremgår, hvilket materiale der har dannet grundlag for udarbejdelsen af rapporterne, hvilket faktiske oplysninger, der er anvendt, og hvordan analyser, afstemninger og opgørelser er foretaget, herunder de beregninger, som danner baggrund for de tal, der er anført i anklageskriftet, at de revisionsuddannede ansatte, der har udarbejdet rapporterne, vil blive indkaldt under hovedforhandlingen for at afgive forklaring, og at rapporterne ønskes dokumenteret i forbindelse hermed, hvorunder forsvarerne kan stille spørgsmål om rapporterne og de foretagne opgørelser. Under disse omstændigheder fandt byretten, at rapporterne undtagelsesvis kunne dokumenteres under sagen, jf. retsplejelovens § 871, stk. 4, dog således at passager, der udtaler sig om forhold, som beror på en bevismæssig vurdering, som det tilkommer retten at foretage, ikke kan dokumenteres. Af hensyn til forsvarets mulighed for at efterprøve de opgørelser, der danner grundlag for opgørelserne i anklageskriftet samt henset til sagens omfang, godkendte retten, at forsvaret inden for en bestemt økonomisk ramme antog revisionsmæssig bistand.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse

Landsretten fandt indledningsvis, at rapporterne ikke kunne anses for omfattet af retsplejelovens § 871, stk. 2, nr. 5, hvorefter erklæringer og vidnesbyrd, der er udstedt i medfør af offentlig hverv, kan benyttes som bevismiddel under hovedforhandlingen og oplæses. Landsretten udtalte herefter, at det afgørende for, om rapporter af denne karakter, der i princippet må anses for nødvendige i en sag som denne, og som er udarbejdet af politiet med – i et vist omfang – anklagemyndighedens medvirken, kan tillades anvendt som bevismiddel, er, om de tiltalte og deres forsvarere fuldt ud har mulighed for at efterprøve de optællinger, som rapporterne indeholder. Under hensyn til rapporternes karakter fandt landsretten, at dette hensyn fuldt ud kunne varetages ved, at forsvaret fik stillet tilstrækkelige midler til rådighed til sagkyndig revisionsmæssig bistand. Landsretten tilføjede, at forsvaret kan stille spørgsmål under afhøringen af de medarbejdere, der har udarbejdet rapporterne. Landsretten tiltrådte på den baggrund byrettens afgørelse om, at rapporterne kunne anvendes som bevis under hovedforhandlingen, jf. retsplejelovens § 871, stk. 4.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-25-0201.
Til top Sidst opdateret: 27-09-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk