Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Den omkostningsmæssige betydning af et vidnes udeblivelse i en straffesag 
28-06-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 26. juni 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 12. februar 2019.
I en straffesag, hvor der blandt andet var rejst tiltale for overtrædelse af straffelovens § 244, udeblev et af anklagemyndighedens vidner uden lovligt forfald fra den berammede hovedforhandling. De tre tiltalte og de øvrige vidner afgav dog forklaring, hvorefter sagen blev udsat. Retten bestemte i den forbindelse, at det udeblevne vidne skulle anholdes i forbindelse med den fortsatte hovedforhandling.

Da det ikke lykkedes politiet at anholde vidnet dagen inden den fortsatte hovedforhandling, blev hovedforhandlingen aflyst med dags varsel og sagen blev igen udsat. Heller ikke forud for den tredje berammede hovedforhandling lykkedes det politiet at anholde vidnet, der heller ikke af egen drift mødte. Anklagemyndigheden frafaldt herefter vidnet og sagen blev procederet, hvorefter retten fandt de tiltalte skyldige.

Byretten pålagde de tiltalte at betale sagens omkostninger

Da de tiltalte blev fundet skyldige, blev de pålagt at betale sagens omkostninger svarende til forsvarersalærerne, der for hver af de beskikkede forsvarer for de tre tiltalte blev udmålt til 22.000 kr. ekskl. moms.

Landsretten stadfæstede byrettens bestemmelse om sagsomkostninger

Den ene af de tre tiltalte kærede rettidigt bestemmelsen om sagsomkostninger til landsretten, som ved kendelse stadfæstede bestemmelsen om sagsomkostninger, idet landsretten fandt, at vidnets udeblivelse og den manglende anholdelse af vidnet ikke udgjorde en fejl eller forsømmelse, jf. retsplejelovens § 1008, stk. 4, der kunne begrunde, at statskassen endeligt skulle afholde den del af sagens omkostninger, der skyldtes vidnets udeblivelse.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-25-0055.
Til top Sidst opdateret: 28-06-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk