Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

De almindelige domstoles saglige kompetence i ansættelsesretlig sag 
03-05-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 29. april 2016 meddelt en kommune tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 28. januar 2016.

I sagen var en arbejdstager blevet bortvist fra sit arbejde i kommunen. Arbejdstagerens fagforening havde anlagt sag ved byretten med påstand om erstatning for løn i opsigelsesperioden, godtgørelse for usaglig bortvisning samt tortgodtgørelse.

Kommunen påstod sagen afvist for så vidt angik kravet på løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for usaglig bortvisning, idet der blev gjort gældende, at der i henhold til den kollektive overenskomst, som arbejdstageren var omfattet af, var aftalt faglig voldgift.

Byretten afviste sagen

Byretten fandt, at byretten ikke havde saglig kompetence til at afgøre tvisten om, hvorvidt sagen skulle afgøres ved faglig voldgift, idet spørgsmålet rettelig henhørte under Arbejdsretten i medfør af arbejdsretslovens § 9, stk. 1, nr. 7.

Byretten afviste herefter sagen for så vidt angik kravet på løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for usaglig bortvisning. 

Landsretten ophævede byrettens kendelse

Byrettens kendelse blev med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet indbragt for Vestre Landsret.

Ved kendelse af 28. januar 2016 ophævede landsretten byrettens kendelse og hjemviste sagen til byretten med henblik på realitetsbehandling. Landsretten fandt, at de almindelige domstole var sagligt kompetente til at afgøre tvisten om, hvorvidt sagen skulle behandles ved faglig voldgift, idet der efter landsrettens opfattelse ikke var tale om en sag om, hvorvidt der foreligger en aftale om faglig voldgift, eller om fortolkningen af en aftale om faglig voldgift, jf. arbejdsretslovens § 9, stk. 1, nr. 7.

Herefter fandt landsretten, at det ikke med den tilstrækkelige klarhed kunne lægges til grund, at der var aftalt faglig voldgift mellem parterne, hvorefter der ikke var grundlag for at afvise sagen fra domstolene.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2016-22-0079.

Til top Sidst opdateret: 03-05-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk