Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Creditlempelse for skat betalt i udlandet 
01-11-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 26. oktober 2018 meddelt en skatteyder tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 21. marts 2018.

Skatteyderen var lønmodtager i Danmark. Han drev samtidig virksomheder i Danmark, Sverige og Tyskland. Virksomhederne var omfattet af virksomhedsskatteordningen. Virksomheden i Sverige gav overskud, som skatteyderen betalte skat af i Sverige. De andre dele af virksomheden gav underskud, og samlet set gav virksomhederne underskud.

Skatteyderen anmodede SKAT om at få creditlempelse for den skat, som var betalt i Sverige. SKAT og Landsskatteretten nægtede dog skatteyderen at få creditlempelse, hvorefter han indbragte sagen for byretten.

Byretten frifandt Skatteministeriet

Byretten frifandt Skatteministeriet for skatteyderens påstand om, at han var berettiget til nedslag i indkomstskatten som følge af skat betalt i Sverige.

Byretten lagde blandt andet vægt på, at efter virksomhedsskatteordningen skulle samtlige virksomheder behandles som én virksomhed, når virksomhedsskatteordningen blev anvendt. Da det samlede resultat i skatteyderens virksomhed havde været negativt, så havde skatteyderen ikke betalt virksomhedsskat i Danmark. Skatteyderen havde derfor ikke betalt skat af den i udlandet beskattede indkomst, og der forelå derfor ikke en dobbeltbeskatning, som kunne føre til fradrag.

Landsretten stadfæstede

Skatteyderen ankede dommen til Østre Landsret, som stadfæstede byrettens afgørelse.

Landsretten lagde ligeledes vægt på, at samtlige virksomheder i virksomhedsskatteordningen skulle behandles som én virksomhed, og at da resultatet i virksomhedsskatteordningen havde været negativt, så havde skatteyderen ikke betalt skat i Danmark af overskuddet af virksomheden i Sverige.

Landsretten fandt samtidig, at det forhold, at det i Sverige beskattede overskud havde haft betydning for størrelsen af det samlede underskud efter virksomhedsskatteordningen og dermed størrelsen af det fradrag, som skatteyderen fik i den personlige indkomst, ikke i sig selv kunne føre til, at der forelå dobbeltbeskatning.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0191.

Til top Sidst opdateret: 01-11-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk