Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Civil sag hævet efter anmodning fra sagsøgte, der havde taget forbehold om indgivelse af salærklage til advokatmyndighederne 
08-09-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 5. september 2011 meddelt en advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 30. marts 2011. Byretten havde den 11. marts 2011 under forberedelsen af en retssag om et salærkrav anlagt af advokaten mod en tidligere klient, der var erhvervsdrivende, afsagt kendelse om, at sagen hævedes, jf. retsplejelovens § 361, stk. 1, jf. stk. 5, idet klienten nu agtede at indgive en allerede udfærdiget salærklage til Advokatnævnet. Byretten begrundede kendelsen med, at det tilkommer Advokatnævnet i forbindelse med indgivelsen af en salærklage at afgøre, om klagefristen i retsplejelovens § 146, stk. 2, er overholdt, eller – i benægtende fald – om fristoverskridelsen er rimeligt begrundet. Klienten havde i første retsmøde under byretssagen taget forbehold om at indgive salærklage, og byretten fandt, at det ikke kunne anses for åbenbart, at der ikke kunne gives klienten medhold i en eventuel klage. Sagen var fortsat under forberedelse, og retsplejelovens § 361, stk. 1, omfattede i en sag som den foreliggende også erhvervsdrivende. Landsretten stadfæstede byrettens kendelse af de af byretten anførte grunde.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2011-22-0131.
Til top Sidst opdateret: 08-09-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk