Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Brug af agenter under straffesag om narkotikakriminalitet 
20-05-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 6. maj 2016 meddelt to tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 26. november 2015.
I 2012 og 2013 foretog det amerikanske narkotikapoliti efterforskning rettet mod blandt andet de tiltalte, der var henholdsvis tysk og colombiansk statsborger, idet man mistænkte, at disse medvirkede til at smugle narkotika fra Colombia til Europa. Der blev i Colombia afholdt en række møder mellem de tiltalte og en civil agent fra det amerikanske narkotikapoliti, der udgav sig for at være sælger af kokain. På møderne drøftede man angiveligt en leverance på 500 kg kokain, ligesom der var drøftelser om, at kokainen skulle sendes til Danmark. Det amerikanske narkotikapoliti rettede på baggrund heraf henvendelse til Rigspolitiet i Danmark med henblik på dansk politis bistand i forbindelse med eventuelle møder i Danmark mellem de tiltalte og den civile agent.

I oktober 2013 blev der afholdt møde i København mellem den ene tiltalte og den civile agent, hvorunder man drøftede et kvantum på 200 kg eller 500 kg kokain samt prisen for kokainen. Møderne blev rumaflyttet, ligesom et større hold observatører fra dansk politi overvågede den pågældende tiltaltes færden.

I december 2013 blev der i Aarhus afholdt to møder mellem de tiltalte og blandt andet en engelsk politiagent, der udgav sig for at være sælger, der deltog i møderne på vegne af den civile agent, som de tiltalte tidligere havde mødtes med. På møderne indgik man blandt andet aftale om en indledende handel på 10 kg kokain til 300.000 euro. Disse møder blev tillige rumaflyttet. I forlængelse af et af møderne blev de tiltalte anholdt.

De tiltalte blev herefter tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 1 og 2, jf. § 21, ved at have forsøgt at smugle 200 kg kokain ind i Danmark.

Byretten fandt, at der var sket overskridelse af grænserne for en civil agents medvirken efter retsplejelovens § 754 b, stk. 2

Byretten fandt de tiltalte skyldige i overensstemmelse med tiltalen. Byretten fandt dog, at det amerikanske narkotikapolitis civile agent under møderne i både Colombia og København havde overskredet grænserne for en civil agents medvirken i retsplejelovens § 754 b, stk. 2. Byretten henviste blandt andet til, at den civile agent havde haft en aktiv rolle under møderne i København, og at det ikke havde været muligt at få udleveret materiale fra det amerikanske narkotikapoliti eller de colombianske myndigheder vedrørende møderne i Colombia, hvorfor det ikke havde været muligt at få overblik over den civile agents rolle under disse møder. I relation til den engelske politiagent fandt byretten ikke, at der var grundlag for at statuere, at denne havde medvirket til en forøgelse af lovovertrædelsens omfang eller grovhed, jf. retsplejelovens § 754 b, stk. 1, jf. § 754 a. Byretten anførte herefter, at overskridelsen af agentforbuddet i relation den civile agent ikke kunne føre til, at de tiltalte skulle frifindes, men at overskridelsen skulle tillægges betydning ved straffastsættelsen. Byretten idømte herefter de tiltalte henholdsvis 9 og 10 års fængsel, ligesom de tiltalte blev udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandigt.

De tiltalte ankede byrettens dom til landsretten med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Landsretten fandt som byretten, at der var sket overskridelse af grænserne for en civil agents medvirken

Landsretten fandt ligesom byretten, at der forelå en overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 1 og 2, jf. § 21. Endvidere tiltrådte landsretten, at der ikke var grundlag for at antage, at den engelske politiagent havde overskredet provokationsforbuddet i retsplejelovens § 754 b, stk. 1, jf. § 754 a, men at der for så vidt angik det amerikanske narkotikapolitis civile agent var sket overskridelse af grænserne for en civil agents medvirken i retsplejelovens § 754 b, stk. 2. Henset til, de tiltalte havde udvist interesse for at indgå en handel om en stor mængde kokain, at forløbet strakte sig over en lang periode med møder i Colombia, og at de tiltalte under hele forløbet i Danmark havde udvist en stor vedholdenhed i forhold til at indgå aftalen, fandt landsrettens flertal ikke, at der var grundlag for at antage, at den civile agents rolle havde været afgørende for de tiltaltes vilje og evne til at indgå aftalen. Landsrettens flertal fandt på denne baggrund ikke, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at forholdet skulle anses for straffrit, eller at domfældelse ville være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6. Landsrettens flertal anførte dog, at der skulle tages hensyn til overskridelsen af agentforbuddet ved strafudmålingen, hvorefter flertallet idømte de tiltalte henholdsvis 10 og 12 års fængsel, ligesom de tiltalte blev udvist.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2015-25-0313 og 2015-25-0321.
Til top Sidst opdateret: 20-05-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk