Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bortvisning efter hemmelig lydoptagelse 
05-10-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 4. oktober 2018 meddelt en lønmodtager tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 6. juni 2018.
Sagen angik, om en lønmodtager kunne bortvises som følge af illoyalitet ved, at lønmodtageren havde lydoptaget et møde med sin chef, uden at informere herom på forhånd.

Lønmodtageren blev i 2012 ansat som kundekonsulent i en virksomhed, hvor han blandt andet skulle stå for udlejning af vikarer i Danmark og Norge. Lønnen bestod af en fast løn med tillæg af provision. Lønmodtageren havde løbende drøftelser med ledelsen om sælgergruppens fremtidige organisering, herunder hvordan provisionen for de enkelte sælgere skulle beregnes.

I oktober 2016 blev der som led i parternes lønforhandlinger afholdt et møde mellem direktøren for virksomheden og tre sælgere, heriblandt lønmodtageren. Stemningen på mødet var højspændt og resulterede i, at lønmodtageren kastede en PC-mus gennem lokalet. Lønmodtageren arbejdede herefter videre, men forlod arbejdspladsen nogle timer før normal arbejdstids ophør.

Senere samme dag modtog lønmodtageren en e-mail fra arbejdsgiveren, hvoraf det fremgik, at arbejdsgiveren betragtede hændelserne på og efter mødet som en tilkendegivelse fra lønmodtageren om øjeblikkeligt ophør af ansættelsesforholdet efter lønmodtagerens eget valg. Lønmodtageren undskyldte sidenhen sin opførsel, og oplyste over for arbejdsgiveren, at han på dagen for mødet havde afspadseret de sidste to timer efter aftale med en afdelingsleder.

Da arbejdsgiveren fortsat betragtede lønmodtageren som bortvist, indbragte lønmodtageren sagen for byretten med påstand om erstatning for blandt andet løn, overarbejde og provision.

Byretten frifandt arbejdsgiveren

I forbindelse med sagens behandling for byretten fremlagde lønmodtagerens advokat en udskrift af en lydoptagelse af mødet i oktober 2016, som lønmodtageren i hemmelighed havde optaget. Dette førte til, at arbejdsgiveren på ny bortviste lønmodtageren med virkning fra dagen for lydoptagelsen.

Byretten tog ikke stilling til, om lydoptagelsen udgjorde et bortvisningsgrundlag. Derimod fandt byretten, at virksomheden havde været berettiget til at bortvise lønmodtageren under henvisning til episoden på mødet, hvor lønmodtageren havde kastet en PC-mus mod virksomhedens direktør.

Arbejdsgiveren blev herefter frifundet.

Landsretten stadfæstede byrettens dom, men under henvisning til lydoptagelsen

Lønmodtageren ankede byrettens dom til landsretten.

Indledningsvis lagde landsretten til grund, at lønmodtageren ikke blev bortvist på mødet, og at lønmodtageren heller ikke blev bortvist ved arbejdsgiverens e-mail senere samme dag.

Landsretten fandt derimod, at lønmodtagerens lydoptagelse af mødet, uden at han forudgående havde oplyst direktøren og de øvrige mødedeltagere herom, var en så grov misligholdelse af den loyalitetspligt, der fulgte af ansættelsesforholdet, at arbejdsgiveren af den grund havde været berettiget til at bortvise lønmodtageren. Da lydoptagelsen og dermed den grove misligholdelse fandt sted under mødet i oktober 2016, tillagde landsretten bortvisningen virkning fra dette tidspunkt.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0361.
Til top Sidst opdateret: 05-10-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk