Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Billigelse af terror 
09-03-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 1. marts 2018 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 7. december 2017.
En mand havde på sin Facebook-profil postet et link til en artikel på TV2’s hjemmeside omhandlende angrebet mod det franske satiremagasin Charlie Hebdo den 7. januar 2015 og som kommentar til linket på arabisk skrevet: ”Oh gud, lovprisningen tilfalder dig” eller lignende, ligesom han samme dag havde postet et link til en anden tilsvarende artikel på TV2’s hjemmeside og som kommentar tilføjet et glad smiley-ikon.

Han blev herefter tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 136, stk. 2, hvorefter den, der offentligt udtrykkeligt billiger blandt andet terror, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Byretten fandt den tiltalte skyldig i billigelse af terror og idømte ham fængsel i 3 måneder

Byretten lagde vægt på, at den tiltalte havde erkendt at have lavet de omhandlende opslag, og byretten fandt, at angrebet mod Charlie Hebdo var et terrorangreb.

Byretten fandt samtidig, at den opslåede tekst efter sin karakter af en lovprisning, som følge af den sammenhæng den var fremkommet i, måtte anses for at være en udtrykkelig billigelse af terrorangrebet. Retten fandt endvidere, at den efterfølgende opslåede smiley i lyset af den opslåede tekst utvivlsomt ligeledes måtte anses som en udtrykkelig billigelse af terrorangrebet.

Vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt de to opslag kunne anses for at være fremsat offentligt, lagde byretten vægt på, at der ikke var fremlagt nærmere tekniske oplysninger omkring den tiltaltes Facebook-profil, men at den tiltalte selv havde forklaret, at han havde omkring 50 Facebook-venner. Byretten fandt, at kredsen af personer, som havde kunnet læse tiltaltes opslag, havde været af en sådan løsere afgrænsning, at dette sammenholdt med det oplyste antal af venner gjorde det ubetænkeligt, at anse de to billigelser for fremsat offentligt.

Byretten idømte den tiltalte fængsel i 3 måneder. Byretten lagde i skærpende retning vægt på, at tiltalte i to tilfælde var fremkommet med billigelser, og at der var tale om billigelser af et meget voldsomt terrorangreb med adskillige dræbte rettet mod grundlæggende demokratiske værdier. I formildende retning tillagde byretten det en vis betydning, at tiltalte selv fjernede opslagene.

Byretten udviste samtidig den tiltalte betinget. Byretten lagde vægt på, at den tiltalte var kommet til Danmark som otteårig, havde gået i dansk folkeskole og taget en dansk ungdomsuddannelse og havde en ægtefælle og to børn i Danmark. Byretten fandt under disse omstændigheder sammenholdt med den nu idømte straf, at udvisning af tiltalte ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Landsretten skærpede straffen til fængsel i 5 måneder

Landsretten tiltrådte de af de grunde, som var anført af byretten, at angrebet på Charlie Hebdo den 7. januar 2015 var et terrorangreb, og at den opslåede tekst og smiley var udtryk for billigelse af terror.

Landsretten tiltrådte samtidig, at billigelserne var fremsat offentligt. Udover de grunde, som byretten havde henvist til, lagde landsretten tillige vægt på, at beviset for, at det første opslag var fremsat offentligt, nu var yderligere bestyrket ved et for landsretten fremlagt skærmprint. For så vidt angik smileyen, lagde landsretten endvidere vægt på, at dette opslag også var blevet set af et medlem af Folketinget.

Landsretten skærpede straffen til fængsel i 5 måneder. Landsretten lagde ved straffastsættelsen vægt på forholdenes karakter, herunder at tiltalte i to tilfælde, som anført af byretten, havde billiget et meget voldsomt terrorangreb med adskillige dræbte rettet mod grundlæggende demokratiske værdier.

Landsretten tiltrådte af de grunde, som byretten havde anført, at det ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser at udvise tiltalte af Danmark. Tiltalte blev derfor alene betinget udvist af Danmark.

Endelig bemærkede landsretten, at domfældelsen af tiltalte med den anførte skyldvurdering og den anførte sanktion var proportional efter Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0381.
Til top Sidst opdateret: 09-03-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk