Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bevis for afbrydelse af forældelsesfristen i DL 5-14-4 ved påmindelse fremsendt med almindeligt brev 
10-04-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 4. april 2012 meddelt en skyldner tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 23. januar 2012 i en fogedsag om udlæg på baggrund af en dom afsagt i 1989. I fogedretten påstod kreditor fogedsagen fremmet under henvisning til, at forældelsesfristen var afbrudt ved fremsendelse af en påmindelse til skyldner med almindelig brevforsendelse. Kreditor fremlagde kopi af et brev af 14. maj 2007 til skyldner på dennes folkeregisteradresse. Skyldner bestred at have modtaget påmindelsen og oplyste, at forsendelser til ham erfaringsmæssigt ofte fejlleveres, hvis ikke det i CPR-registeret anførte stednavn anføres i adressen. Fogedretten nægtede at fremme fogedsagen under henvisning til, at kreditor ikke under disse omstændigheder havde godtgjort, at brevet var kommet frem til skyldner. I landsretten fremlagde kreditor en sagsrapport, hvoraf det fremgik, at der foruden brevet af 14. maj 2007 tillige var sendt påmindelser til skyldner den 12. marts og den 12. november 2007. Brevet af 12. marts 2007 kunne fremlægges. Østre Landsret lagde til grund, at der var sendt påmindelser til skyldners folkeregisteradresse tre gange i 2007. Da skyldner ikke havde dokumenteret uregelmæssigheder i postgangen lagde landsretten til grund, at brevene var kommet frem, og ændrede fogedrettens kendelse således, at udlægsforretningen fremmedes.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2012-22-0148. Opmærksomheden henledes på, at Procesbevillingsnævnet den 20. marts 2012 meddelte tilladelse til kære til Højesteret af Østre Landsrets kendelse af 8. december 2011 i to fogedsager, der også handlede om bevis for afbrydelse af forældelsesfristen i DL 5-14-4 ved påmindelse fremsendt med almindeligt brev. Disse sager – behandlet under j.nr. 2012-22-0066 og 2012-22-0067 – er også omtalt på Procesbevillingsnævnets hjemmeside.
Til top Sidst opdateret: 10-04-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk