Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Betydning for vurderingen af en arbejdsskade af spørgsmålet om, hvorvidt forbigående smerter kræver behandling. 
02-12-2015 

Procesbevillingsnævnet har den 30. november 2015 meddelt en skadelidt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, som er afsagt af Vestre Landsret den 24. juni 2015.
Skadelidte havde i forbindelse med sit arbejde som lagermedarbejder rakt ud efter en kasse, der havde sat sig fast på et transportbånd, og havde herved, eller i forbindelse med at hun forsøgte at løfte kassen, fået et smæld i ryggen. Den skadelidte led efterfølgende af smerter i ryggen og anmeldte hændelsen som en arbejdsskade. Arbejdsskadestyrelsen tilkendte den skadelidte erstatning for varigt mén, der blev fastsat til 10 %. Arbejdsskadeforsikringsselskabet indbragte imidlertid denne afgørelse for Ankestyrelsen, som traf afgørelse om, at den skadelidte ikke havde været udsat for en arbejdsskade, jf. arbejdsskadesikringslovens § 5, jf. § 6.

Byretten fandt, at den skadelidte havde været udsat for en arbejdsskade

Under sagen i byretten afgav Retslægerådet en erklæring og på baggrund af denne og de i sagen øvrigt oplyste omstændigheder, lagde byretten til grund, at påvirkningen i forbindelse med løftet kunne have været egnet til at forårsage akutte rygsmerter. Idet skadelidte ikke havde lidt af nogen forudbestående sygdom, anså byretten det for tilstrækkeligt godtgjort, at der var en medicinsk årsagssammenhæng mellem udførelsen af den pågældende arbejdsopgave og den opståede rygskade. Byretten dømte derfor Ankestyrelsen til at anerkende, at skadelidte havde været udsat for en arbejdsskade.

Landsretten frifandt Ankestyrelsen

Ankestyrelsen ankede dommen til landsretten. Flertallet af dommere i landsretten fandt, at det efter bevisførelsen ikke var godtgjort, at den skadelidte ved hændelsen havde pådraget sig andet end et lændehold, som kunne medføre forbigående smerter, der efter nogen tid ville gå over af sig selv. På denne baggrund fandt landsretten ikke, at den skadelidte ved hændelsen havde pådraget sig en skade, som var omfattet af arbejdsskadesikringslovens § 5, jf. § 6, og landsretten frifandt derfor Ankestyrelsen. Landsrettens mindretal havde stemt for at stadfæste byrettens dom.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-22-0353.

Til top Sidst opdateret: 02-12-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk