Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Beslaglæggelse af en skudsikker vest 
19-06-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 14. juni 2018 meddelt en person med tilknytning til rocker-miljøet tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 9. april 2018.
Den 5. november 2017 ca. kl. 21.00 standsede politiet en bil, hvori der sad fire personer med tilknytning til rockermiljøet. Bilen blev standset i en visitationszone. De fire personer var iført skudsikre veste, og den ene var i besiddelse af en kniv. Som følge af de fire personers tilknytning til rockermiljøet, og da der på daværende tidspunkt var en konflikt mellem den pågældende rockerklub og en rivaliserende bande, hvorunder der havde været anvendt skydevåben, besluttede politiet at beslaglægge de skudsikre veste med henblik på konfiskation i medfør af straffelovens § 77 a. To af personerne ønskede beslaglæggelsen forelagt retten. Denne sag angik den ene af de to sager.

For retten gjorde den pågældende gældende, at beslaglæggelsen var ulovlig, idet skudsikre veste udelukkende benyttes til beskyttelse af egen krop, og idet den generelle efterforskning, som politiet aktuelt foretog i anledning af den verserende konflikt, ikke kunne begrunde beslaglæggelse af vesten i medfør af retsplejelovens § 803, stk. 1.

Anklagemyndigheden gjorde under sagen gældende, at beslaglæggelsen skulle opretholdes som led i den fortsatte efterforskning af de lovovertrædelser, der efter politiets vurdering var begået under den verserende konflikt. Anklagemyndigheden gjorde endvidere gældende, at betingelserne for at konfiskere vesten i medfør af straffelovens § 77 a, var opfyldt, og at det var en forudsætning for at kunne effektuere konfiskationen, at politiet kunne beslaglægge vesten.

Den pågældende person var ikke mistænkt for en lovovertrædelse i anledning af beslaglæggelsen.

Byretten godkendte ikke beslaglæggelsen

Byretten fandt, at betingelserne i retsplejelovens § 803, stk. 1, for beslaglæggelse ikke var opfyldt, idet beslaglæggelsen af den skudsikre vest ikke var sket eller ønskedes opretholdt som led i efterforskningen af en lovovertrædelse.

Landsretten ændrede byrettens afgørelse

Landsretten lagde til grund, at beslaglæggelsen skete som led i efterforskningen af konflikten mellem den pågældende rockerklub og den rivaliserende bande og de voldelige episoder, som konflikten havde medført. Landsretten fandt endvidere, at der efter retsplejelovens § 803, stk. 1, var grundlag for at antage, at den pågældende persons skudsikre vest burde konfiskeres, idet vesten efter sin beskaffenhed i forbindelse med oplysningerne om den aktuelle konflikt og omstændighederne, hvorunder beslaglæggelsen fandt sted, måtte antages at ville blive brugt ved en strafbar handling, og idet beslaglæggelsen var påkrævet for at forebygge en strafbar handling, jf. straffelovens § 77 a. Landsretten ændrede på den baggrund byrettens kendelse, således at beslaglæggelsen godkendtes og opretholdtes.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-25-0105.
Til top Sidst opdateret: 19-06-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk