Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Beslaglæggelse af en personbil, der ikke havde været anvendt under lovovertrædelserne 
20-05-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 11. maj 2016 meddelt anklagemyndigheden til-ladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 17. februar 2016.
I oktober 2015 sigtede politiet en person for i 10 tilfælde at have overtrådt færdselslovens bestemmelser. Forholdene var alle begået i forbindelse med sigtedes kørsel på en motorcykel, som han var registreret som ejer af.

Idet tre af forholdene hver især ville medføre ubetinget frakendelse af førerretten, såfremt sigtede blev fundet skyldig heri, anmodede politiet retten om beslaglæggelse med henblik på konfiskation af motorcyklen, ligesom politiet anmodede om beslaglæggelse med henblik på konfiskation af en personbil, som sigtede stod registreret som ejer af, jf. retsplejelovens § 802, jf. færdselslovens § 133 a, stk. 3, jf. stk. 11.

Byretten fandt, at der kunne ske beslaglæggelse af både motorcyklen og personbilen

Byretten fandt, at idet sigtede var sigtet for tre forhold, der hver især ville medføre ubetinget frakendelse af førerretten, såfremt sigtede blev fundet skyldig heri, var betingelserne for at foretage beslaglæggelse med henblik på konfiskation opfyldt.

Sigtede kærede byrettens kendelse med påstand om, at personbilen ikke kunne beslaglægges med henblik på konfiskation og gjorde til støtte herfor navnlig gældende, at retsplejelovens § 802, jf. færdselslovens § 133 a, stk. 3, jf. stk. 11, ikke indeholdt hjemmel til at beslaglægge sigtedes personbil med henblik på konfiskation, når der allerede var foretaget beslaglæggelse med henblik på konfiskation af sigtedes motorcykel, som blev anvendt ved de i sagen omhandlede færdselslovsovertrædelser.

Landsretten fandt, at der ikke var hjemmel til at beslaglægge personbilen

Landsretten fandt, at der i færdselslovens § 133 a, stk. 3, jf. stk. 11, ikke var den fornødne sikre hjemmel til at konfiskere sigtedes personbil, hvorfor der som følge heraf ej heller var grundlag for at beslaglægge personbilen med henblik på konfiskation. Landsretten henviste blandt andet til, at det på baggrund af forarbejderne til færdselslovens regler om konfiskation ikke kunne lægges til grund, at formålet med færdselslovens § 133 a, stk. 11, havde været at skabe hjemmel til, at der hos en person, som havde kørt på sin egen motorcykel, udover konfiskation af motorcyklen, kunne ske konfiskation af yderligere motorkøretøjer.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2016-25-0061.
Til top Sidst opdateret: 20-05-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk