Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Beskikkelse af bistandsadvokat i Se & Hør-sagen 
23-09-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 21. september 2016 meddelt en række personer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 1. september 2016.

Personerne, hvis kreditkortoplysninger angiveligt uberettiget var blevet udleveret og brugt som baggrund for artikler i ugebladet Se & Hør, havde anmodet om at få beskikket en bistandsadvokat under straffesagen mod nogle tidligere medarbejdere ved ugebladet . Både byretten og landsretten havde tidligere afslået en sådan beskikkelse.

Byretten henholdt sig til de tidligere afslag

Byretten henviste til de tidligere afslag på beskikkelse, hvor retten ikke havde fundet, at særlige omstændigheder talte for, at der skulle beskikkes en bistandsadvokat for de muligt forurettede, og tog ikke begæringen om beskikkelse til følge.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse

Landsretten henviste til retsplejelovens § 741 a, stk. 4, hvorefter retten kan beskikke en advokat for den forurettede, når særlige omstændigheder taler for det, selvom lovovertrædelsen ikke er omfattet af stk. 1 (som efter begæring giver forurettede krav på beskikkelse af en bistandsadvokat i sager om en nærmere oplistet række af forbrydelser). 

Landsretten henviste endvidere til landsrettens tidligere kendelse om samme spørgsmål og til forarbejderne til retsplejelovens § 741 a, stk. 4, hvoraf bl.a. fremgår, at særlige omstændigheder f.eks. kan foreligge i visse sager om grovere chikane, hvor forurettede er blevet truet eller har været udsat for hærværk eller lignende, eller i visse sager om afpresning efter straffelovens § 181.

Landsretten anførte herefter, at der nu var rejst tiltale i sagen mod en række personer for overtrædelse af bl.a. straffelovens § 263, stk. 3, jf. stk. 2, § 264 c, jf. § 263, stk. 2, og § 299, stk. 2. Landsretten anførte endvidere, at der efter anklageskrifterne bl.a. var tale om, at der over en periode på mere end 3 år i et stort antal tilfælde var sket uberettiget udlevering af kreditkortoplysninger vedrørende en række offentligt kendte personer til ugebladet, og at oplysningerne skulle bruges – og efter det oplyste i et vist omfang også blev brugt – som baggrund for artikler i ugebladet, herunder om flere af de kærende.

Landsretten henholdt sig herefter til landsrettens tidligere begrundelse og resultat og tilføjede, at det forhold, at der nu var rejst tiltale i sagen, ikke kunne føre til et andet resultat. Landsretten var derfor enig i byrettens resultat og stadfæstede byrettens kendelse.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-25-0264.

 

Til top Sidst opdateret: 23-09-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk