Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Besiddelse af kniv under skærpende omstændigheder 
14-09-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 13. september 2018 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 6. juni 2018
Tiltalte var tiltalt for blandt andet overtrædelse af knivlovens § 7, stk. 1, jf. stk. 2, jf. § 1, ved på et offentligt tilgængeligt sted, uden politiets tilladelse og uden anerkendelsesværdigt formål samt under skærpende omstændigheder og som tidligere straffet for vold efter straffelovens § 245 i sin bil ved førersædet at have haft en isoleringskniv, hvis klinge oversteg 12 cm.

Tiltalte erkendte sig skyldig i overtrædelse af knivlovens § 1 ved at have besiddet den pågældende kniv på det i tiltalen anførte sted og tidspunkt, men han nægtede sig skyldig i at have besiddet denne under skærpende omstændigheder og henviste til, at han anvendte kniven som led i sit erhverv som murer, og at det beroede på en forglemmelse, at kniven stadig lå i bilen.

Under hovedforhandlingen i byretten blev der dokumenteret en række udtalelser fra politiet, hvoraf det blandt andet fremgik, at tiltalte havde tilknytning til en større bandegruppering, og at stedet, hvor bilen stod parkeret, ofte blev anvendt af blandt andet den pågældende bande til at sælge narkotika.

Byretten fandt ikke, at besiddelsen var sket under skærpende omstændigheder

Byretten fandt tiltalte skyldig i overtrædelse af knivlovens § 1. Byretten fandt dog ikke, at besiddelsen var sket under skærpende omstændigheder, jf. knivlovens § 7, stk. 1 og 2, og henviste til, at det på baggrund af tiltaltes forklaring måtte lægges grund, at kniven befandt sig i bilen, hvor den lå indpakket i en plastikpose, at kniven var en isoleringskniv, som han anvendte i forbindelse med sit erhverv, og at det var en forglemmelse, at kniven stadig lå i bilen.

Byretten idømte tiltalte en bøde på 8.000 kr.

Landsretten fandt, at besiddelsen var sket under skærpende omstændigheder

Anklagemyndigheden ankede byrettens dom til landsretten med påstand om domfældelse efter anklageskriftet samt skærpelse.  

Landsretten lagde vedrørende de faktiske omstændigheder til grund, at tiltaltes bil stod parkeret med i hvert fald delvist nedrullede vinduer, at kniven lå tæt ved førersædet, at tiltalte befandt sig i nærheden af bilen, at der ikke var andet værktøj i nærheden af kniven, og at tiltalte havde tilknytning til en bandegruppering.

Under hensyn til, at tiltalte havde erkendt, at kniven, der var placeret på en sådan måde, at tiltalte og andre havde let adgang til den, tilhørte ham samt til tiltaltes tilknytning til den pågældende bande sammenholdt med, at tiltalte og bilen befandt sig i et område, hvor der som følge af bandegrupperingernes tilstedeværelse var en nærliggende risiko for, at der kunne opstå tilspidsede situationer af potentielt voldelig karakter, fandt landsretten, at besiddelsen var sket under skærpende omstændigheder.

Landsretten idømte herefter tiltalte en tillægsstraf af fængsel i 40 dage.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2018-25-0159.

Til top Sidst opdateret: 14-09-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk