Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Besiddelse af et skarpladt jagtgevær på offentligt tilgængeligt sted under særligt skærpende omstændigheder, når den pågældende har jagttegn. 
24-11-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 23. november 2011 meddelt en domfældt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 30. juni 2011. Domfældte, der havde jagttegn, var efter uoverensstemmelser med andre gæster på en restauration kørt hjem og havde hentet sit jagtgevær, som han uden for restaurationen herefter i ladt tilstand anvendte til at true med. Byretten havde fundet domfældte skyldig i blandt andet overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1. Der blev i landsretten afgivet 5 stemmer for under de angivne omstændigheder at anse våbenbesiddelsen for at ligge uden for, hvad der i medfør af våbenlovens § 2 a, stk. 1, i kraft af domfældtes jagttegn er undtaget fra forbuddet i våbenlovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, og for at anse besiddelsen for sket under særligt skærpende omstændigheder, jf. straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1. Der blev afgivet 1 stemme for at frifinde domfældte for forholdet under henvisning til, at domfældte i kraft af sit jagttegn i medfør af våbenlovens § 2 a, stk. 1, lovligt kunne besidde og anvende våbnet, hvorfor der ikke var grundlag for at statuere, at domfældte havde overtrådt våbenlovens § 2, stk. 1, ligesom det ikke under sagen var bevist, at domfældte havde overtrådt konkrete vilkår for en våbentilladelse eller våbenpåtegning mv. udfærdiget i medfør af våbenbekendtgørelsen.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-25-0179.
Til top Sidst opdateret: 24-11-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk