Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Berigelsesgrundsætningen 
15-09-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 9. september 2016 meddelt et selskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 2. juni 2016.
 Sagen drejer sig om, hvorvidt selskabet (selskab X) har opnået en berigelse på bekostning af et konkursbo, og om selskabet i givet fald skal fralægge sig denne.

En medarbejder var oprindeligt ansat hos selskab X, hvor han blev fast aflønnet med 32.000 kr. om måneden samt med provision for salg til kunder af udstyr og tilbehør.

Ultimo 2012 blev det aftalt, at medarbejderens ansættelsesforhold skulle overføres fra selskab X til det nystiftede selskab Y, der var søsterselskab til selskab X. 

Af den indgåede ansættelseskontrakt mellem medarbejderen og selskab Y fremgik bl.a., at medarbejderens anciennitetsdato skulle være gældende tilbage fra den 13. marts 2011, og at han skulle aflønnes med en fast månedsløn på 32.500 kr.

Videre fremgik, at medarbejderen ud over lønnen hos selskab Y skulle oppebære en særskilt provision på 6 % af nettosalget til kunder af udstyr og tilbehør, som han solgte i selskab X, og at selskab X skulle afholde denne udgift.

Selskab Y blev taget under konkursbehandling i marts 2014.

I april 2014 lagde konkursboet sag an mod selskab X med påstand om betaling af 500.000 kr., idet boet gjorde gældende, at medarbejderen under sin ansættelse hos selskab Y i al væsentlighed alene havde udført arbejde for selskab X, og at selskab X derfor havde oppebåret en uberettiget berigelse på bekostning af konkursboet.

Byretten tog konkursboets påstand til følge for et beløb på 350.000 kr.

Byretten fandt, at idet det kunne lægges til grund, at medarbejderen alene havde udført arbejde for selskab Y i 2-3 uger i 2013, mens han i øvrigt fortsatte med sit sædvanlige arbejde for selskab X med løbende provisionsindtægter til følge, da måtte selskab X anses for at have oppebåret en berigelse på konkursboets bekostning, som selskabet skulle fralægge sig, og som skønsmæssigt kunne fastsættes til 350.000 kr.

Landsrettens tog konkursboets påstand til følge for et beløb på 250.000 kr.

Landsretten fandt – ligesom byretten – at konkursboet havde et krav mod selskab X i anledning af, at selskab X lod selskab Y afholde en lønudgift til A, mens selskab X oppebar indtægten ved det af medarbejderen udførte arbejde.

I forhold til byrettens dom nedsatte landsretten dog det krav, som konkursboet kunne gøre gældende, til 250.000 kr.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0353.

 

 

Til top Sidst opdateret: 15-09-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk