Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Beregning af passivpost ved fordeling af arv 
04-05-2009 

 

Procebevillingsnævnet har den 1. maj 2009 meddelt en arving tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret som 2. instans den 20. februar 2009 i en dødsboskiftesag.

Der var to arvinger i boet efter arvelader. Efter arveladers bestemmelse i henhold til forordningen af 13. maj 1769 med senere ændringer, landbrugslovens § 19 og arvelovens § 79, udtog den ene af arvingerne en landbrugsejendom fra dødsboet. Vestre Landsret traf ved dom af 6. oktober 2005 afgørelse om, at arvingen i henhold hertil kunne udtage halvdelen af ejendommen for 250.000 kr. Ejendommen blev under skifte vurderet til at have en værdi på 3.800.000 kr. Udlægsværdien for den udtagende arving var herefter 2.150.000 kr. svarende til halvdelen af vurderingsprisen tillagt 250.000 kr. Efter boafgiftslovens § 13 a, skal der, i det omfang en efterlevende ægtefælle, arving eller legatar indtræder i et dødsbos skattemæssige stilling efter dødsboskattelovens § 36, med hensyn til et aktiv, hvortil der er knyttet et eventuelt fremtidigt skattetilsvar, i boopgørelsen beregnes en passivpost til udligning af skattetilsvaret. Passivposten fratrækkes ved opgørelsen af den afgiftspligtige arvebeholdning. Denne passivpost kunne beregnes til 352.837 kr. I forbindelse med fordelingen af arven mellem de to arvinger medtog bobestyreren en tilsvarende passivpost på 352.837 kr. under den udtagende arvings boslod. Den anden arving protesterede herimod under henvisning til, at passivposten i forbindelse med arvefordelingen skulle beregnes af 2.150.000 kr., svarende til en passivpost på 14.250 kr. Skifteretten fandt ikke grundlag for at tage arvingens indsigelse til følge. Landsretten stadfæstede denne afgørelse.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2009-22-751.

Til top Sidst opdateret: 20-05-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk