Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Beregning af den periode, hvor der under et revalideringsforløb kan ske dækning for tabt arbejdsfortjeneste 
21-01-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 18. januar 2016 meddelt en skadelidt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, som er afsagt af Vestre Landsret den 29. oktober 2015.

Skadelidte havde været udsat for et færdselsuheld, hvilket blandt andet resulterede i tilbagevendende rygsmerter. Som følge heraf var skadelidte, der på daværende tidspunkt arbejdede som tømrerlærling, sygemeldt ad flere omgange. Skadelidtes forsikringsselskab vurderede ansøgers tab af erhvervsevne til at udgøre mindre end 15 %. Efter nogen tid stod det imidlertid klart, at skadelidte på grund af rygsmerter ikke kunne fortsætte sit arbejde som tømrerlæring. Skadelidte tog derfor kontakt til kommunen med henblik på revalidering. Kommunen og skadelidte drøftede blandt andet, hvorvidt skadelidte skulle begynde på den 2-årige uddannelse til byggetekniker eller den 3½-årige uddannelse til bygningskonstruktør. Det blev besluttet, at skadelidte skulle starte på bygningskonstruktøruddannelsen under hensyn til, at skadelidtes skånebehov bedre kunne tilgodeses under en sådan fremtidig ansættelse.

Efter kommunens godkendelse af revalideringen anmodede skadelidte forsikringsselskabet om, at hans sag blev genoptaget med henblik på at få godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. Dette afviste forsikringsselskabet. Skadelidte anlagde herefter sag mod forsikringsselskabet.

Byretten lagde vægt på, hvornår skadelidte ville kunne være begyndt at arbejde igen som byggetekniker

Efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder fandt byretten, at skadelidte efter en revalidering til byggetekniker ville have været i stand til at genoptage arbejdet i væsentligt samme omfang som tidligere. Byretten fandt derfor, at skadelidte alene var berettiget til tabt arbejdsfortjeneste i en periode svarende til revalidering til byggetekniker, jf. erstatningsansvarslovens § 2, stk. 1, 1. pkt.

Landsretten stadfæstede dommen

Skadelidte ankede dommen til landsretten. Landsretten fandt ligesom byretten, at skadelidte efter endt uddannelse som byggetekniker ville have kunnet begynde at arbejde igen i væsentligt samme omfang som forud for færdselsuheldet, og landsretten stadfæstede derfor byrettens dom.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-22-0602.

Til top Sidst opdateret: 21-01-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk