Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Berammelse af udkørende fogedforretning 
30-06-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 20. juni 2017 meddelt et alment boligselskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt Østre Landsret den 1. maj 2017.

Boligselskabet havde indgivet en begæring til fogedretten om udsættelse af en lejer grundet manglende betaling af husleje. 

Fogedrettens afgørelse om tillægsafgift 

Fogedretten meddelte herefter boligselskabet, at selskabet skulle betale en tillægsafgift for udkørende fogedforretning inden for en nærmere fastsat frist, idet fogedretten ikke holdt udsættelsesmøder på kontoret. 

Boligselskabet indbetalte ikke tillægsafgiften og meddelte fogedretten, at man ønskede et udsættelsesmøde på fogedrettens kontor. Fogedretten afviste herefter sagen med henvisning til, at tillægsafgiften ikke var indbetalt. 

Landsretten stadfæstede fogedrettens afgørelse

Boligselskabet påkærede fogedrettens afgørelse om bortfald af sagen grundet manglende indbetaling af tillægsafgiften. 

Fogedretten fastholdt afgiftsberegningen og henviste i den forbindelse blandt andet til retsplejelovens § 491, stk. 1, hvorefter fogedretten bestemmer tid og sted for forretningens foretagelse. 

Landsretten stadfæstede efter en gennemgang af forarbejderne til retsplejelovens § 491, stk. 1, fogedrettens kendelse. Landsretten lagde vægt på, at afgørelsen om tid og sted er truffet efter en konkret vurdering, og landsretten fandt herefter ikke grundlag for at tilsidesætte fogedrettens afgørelse om, at sagen var bortfaldet som følge af manglende betaling af tillægsafgift. 

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0256

Procesbevillingsnævnet har tidligere den 7. juni 2017 meddelt et alment boligselskab kæretilladelse i en tilsvarende sag vedrørende berammelse af fogedforretning, j.nr. 2017-21-0192. Højesteret har endnu ikke truffet afgørelse i sagen.

 

Til top Sidst opdateret: 30-06-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk