Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Berammelse af udkørende fogedforretning 
08-06-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 7. juni 2017 meddelt et alment boligselskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 7. april 2017. 

Boligselskabet havde indgivet en begæring til fogedretten om udsættelse af to lejere på grund af manglende betaling af husleje.

Fogedretten meddelte herefter boligselskabet, at boligselskabet skulle betale en tillægsafgift inden for en fastsat frist, idet fogedretten havde som fast praksis at beramme udsættelsessager direkte til udkørende fogedforretning uden først at indkalde sagens parter til et møde på fogedens kontor, selv om rekvirenten havde bedt herom. Fogedretten oplyste endvidere, at sagen ville bortfalde ved manglende overholdelse af fristen.  

Boligselskabet indbetalte dog ikke tillægsafgiften, men anmodede i stedet fogedretten om, at beramme sagen til et møde på fogedens kontor. 

Fogedretten valgte imidlertid at afvise sagen, da fogedretten anså den for bortfaldet på grund af manglende betaling af tillægsafgiften. 

Fogedretten fastholdt afvisningen

Boligselskabet påkærede fogedrettens afgørelse om afvisning/bortfald af sagen på grund af manglende indbetaling af tillægsafgift. Boligselskabet gjorde bl.a. gældende, at fogedretten ikke var berettiget til at opkræve tillægsafgiften, når boligselskabet havde anmodet om, at der først blev afholdt et møde på fogedens kontor.

Fogedretten fastholdt imidlertid afgiftsberegningen og henviste i den forbindelse bl.a. til retsplejelovens § 598, stk. 2, jf. § 491, stk. 1, hvorefter fogedretten bestemmer tid og sted for forretningens foretagelse.

Landsretten stadfæstede fogedrettens afgørelse

Boligselskabet kærede fogedrettens kendelse til Østre Landsret, der efter en gennemgang af forarbejderne til retsplejelovens § 491, stk. 1, stadfæstede kendelsen. Landsretten lagde vægt på, at afgørelsen om tid og sted for forretningen var truffet efter en konkret vurdering, og landsretten fandt herefter ikke grundlag for at tilsidesætte fogedrettens afgørelse om, at sagen er bortfaldet som følge af manglende betaling af tillægsafgift.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0192.

 

Til top Sidst opdateret: 08-06-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk