Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Begrebet ”fast bopæl” i udlændingelovens § 35 
24-05-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 23. maj 2019 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af Østre Landsret den 20. februar 2019 og 21. marts 2019.
En udenlandsk mand, der havde haft lovligt ophold i Danmark i omkring 21 år, blev ved byrettens dom af 8. februar 2019 idømt fængsel i 6 måneder og udvist af Danmark. Manden ankede dommens bestemmelse om udvisning, der dermed ikke var endelig.

Manden havde været varetægtsfængslet under sagen i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 2 og 3. Efter dommen blev manden fortsat varetægtsfængslet i medfør af udlændingelovens § 35, stk. 1, nr. 1. Manden kærede afgørelsen om fortsat varetægtsfængsling.

Ved kendelse af 20. februar 2019 fandt landsretten, at betingelserne for varetægtsfængsling i medfør af udlændingelovens § 35, stk. 1, nr. 1, var opfyldt. Landsretten lagde til grund, at manden, der ikke var registreret med bopælsadresse i Danmark, og som havde oplyst, at han var hjemløs, ikke havde fast bopæl i Danmark forud for byrettens dom, og at varetægtsfængsling var nødvendig for at sikre hans tilstedeværelse under appel, indtil en eventuel bestemmelse om udvisning kunne fuldbyrdes. Landsretten stadfæstede derfor byrettens kendelse om fortsat varetægtsfængsling.

Ved kendelse af 21. marts 2019 bestemte landsretten, at manden skulle være fortsat varetægtsfængslet under anken, indtil der er afsagt dom i sagen. Landsretten fandt, at den omstændighed, at manden havde meldt flytning til folkeregistret fra ukendt adresse til en nærmere angiven adresse ikke førte til, at manden nu måtte anses for at have fast bopæl i Danmark i udlændingelovens § 35´s forstand. Landsretten fandt endvidere, at fortsat varetægtsfængsling frem til det fastsatte tidspunkt for hovedforhandlingen, hvor manden havde været varetægtsfængsling i ca. 8 måneder, ikke kunne anses for at være i strid med retsplejelovens § 762, stk. 3, og at mindre indgribende foranstaltninger som pasdeponering ikke skønnedes tilstrækkelige.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-26-0013 og 2019-26-0016.
Til top Sidst opdateret: 24-05-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk