Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Begrænset bevilling vedrørende spørgsmål om afvisning af kæremål om beskikkelse af advokat efter meddelt advokatpålæg. 
09-07-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 7. juli 2014 meddelt en privatperson tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 26. maj 2014. Privatpersonen var selvmøder i en retssag, hvor han havde sagsøgt et vandforsyningsselskab. Ved en kendelse af 4. april 2014 meddelte byretten privatpersonen et advokatpålæg, og byretten bestemte samtidig, at der ikke skulle beskikkes en advokat for privatpersonen. Endvidere traf byretten afgørelse om retsafgift og frister for indlevering af processkrifter. Privatpersonen kærede byrettens afgørelser til landsretten, der afviste kæremålet. For så vidt angår spørgsmålet om advokatpålæg med den begrundelse, at rettens afgørelse om at lade sagen udføre af en advokat ikke kan indbringes for højere ret, jf. retsplejelovens § 259, stk. 2, 2. pkt. For så vidt de øvrige af byretten trufne afgørelser henviste landsretten til, at kæreskriftet for landsretten ansås for ikke indgivet, idet det var indgivet af privatpersonen selv, efter at han var meddelt advokatpålæg jf. retsplejelovens § 259, stk. 3. Bevillingen blev begrænset således, at den alene omfatter spørgsmålet om, hvorvidt landsretten skulle have taget stilling til spørgsmålet om advokatbeskikkelse.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2014-22-0360.
Til top Sidst opdateret: 09-07-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk