Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Begrænset bevilling til spørgsmålet om rettighedsfrakendelse i en terrorsag 
25-09-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 25. september 2013 meddelt to selskaber bag en tv-station tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 3. juli 2013 i en sag om overtrædelse af straffelovens § 114 e. Tilladelsen er begrænset til at vedrøre spørgsmålet om rettighedsfrakendelse. Selskaberne blev i by- og landsretten fundet skyldige og i landsretten idømt hver 50 dagbøder á 100.000 kr. Byretten tog ikke anklagemyndighedens påstand om, at selskaberne skulle frakendes retten til at udsende tv på baggrund af en registrering hos Radio- og tv-nævnet til følge med henvisning til, at straffelovens § 79, stk. 1, ikke hjemler rettighedsfrakendelse over for selskaber. Landsretten frakendte imidlertid – i medfør af en analogi af straffelovens § 79, jf. § 1 – selskaberne denne rettighed indtil videre. Af landsrettens begrundelse herfor fremgår blandt andet, at frakendelse over for selskaber ikke strider mod ordlyden af straffelovens §§ 78 og 79, ligesom der ikke i bestemmelsernes forarbejder er noget til hinder herfor, såfremt der foreligger fare for misbrug. I en situation, hvor selskaberne var fundet skyldige i at have fremmet en terrororganisations virksomhed gennem tv-udsendelser, og hvor manglende frakendelse ville medføre nærliggende fare for misbrug, idet selskaberne ville kunne fortsætte den kriminelle fjernsynsvirksomhed, lagde landsretten navnlig vægt på, at tungtvejende reale hensyn talte for at foretage rettighedsfrakendelse. Hertil kom, at Danmark folke- og EU-retligt har forpligtet sig til at sikre, at der iværksættes sanktioner over for terror og terrorfinansiering, der er effektive og har en afskrækkende virkning. Endelig tillagde landsretten det betydning, at rettighedsfrakendelse måtte anses for en påregnelig følge for selskaberne, og at ingen afgørende hensyn talte imod frakendelse.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2013-25-0140.
Til top Sidst opdateret: 25-09-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk