Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Begrænset bevilling til spørgsmålet om opgørelsen af tabet i en sag om erstatning for en advokats mangelfulde rådgivning i forbindelse med køb af en fast ejendom 
12-02-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 2. februar 2018 meddelt to personer begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 12. oktober 2017.

Tilladelsen er begrænset til at vedrøre spørgsmålet om opgørelsen af tabet.

De to personer købte med advokatbistand i september 2006 en fast ejendom med henblik på at anvende ejendommen som et fritidshus. Det fremgik af købsaftalen, at ejendommen var et fritidshus, men at køber var bekendt med indholdet af en lokalplan, som fastsatte området til helårsbeboelse. Kommunen påbød i juli 2012 de to personer at lovliggøre forholdene omkring ejendommen. Af påbuddet fremgik blandt andet, at lovliggørelsen kunne ske ved at anvendelsen af ejendommen blev ændret til brug som helårsbolig. De to personer klagede over påbuddet til Natur- og Miljøklagenævnet, som fandt, at der ikke kunne gives medhold i klagen. De to personer anlagde herefter sag om erstatning for mangelfuld rådgivning i forbindelse med købet af den faste ejendom mod den advokat, som havde rådgivet dem i forbindelse med købet af ejendommen.

Byretten opgjorde tabet til 825.000 kr.

Byretten fandt, at de to personers krav om erstatning mod advokaten ikke var forældet, og at advokaten havde handlet erstatningspådragende ved den mangelfulde rådgivning.

For så vidt angår opgørelsen af tabet fandt byretten, at advokaten skulle erstatte differencen mellem købsprisen af ejendommen i 2006 og ejendommens værdi med fradrag af værdien af en anlagt terrasse ved almindeligt salg i 2012, på hvilket tidspunkt de to personer blev bekendt med kravet mod advokaten, og kunne opgøre dette. Byretten fandt endvidere, at advokaten skulle erstatte de omkostninger, som de to personer ville have i forbindelse med et salg, hvilket byretten herefter fastsatte skønsmæssigt.

Landsrettens flertal opgjorde tabet til 75.000 kr.

Landsretten stadfæstede byrettens dom for så vidt angår ansvarsgrundlaget og forældelse. Landsretten fandt, at advokaten ikke havde løftet bevisbyrden for, at der var givet den fornødne rådgivning. Landsretten fandt endvidere, at kravet ikke var forældet, og at de to personer ikke havde udvist retsfortabende passivitet.

For så vidt angår opgørelsen af tabet fandt landsrettens flertal, at advokaten alene skulle erstatte omkostninger i forbindelse med salget af ejendommen. Flertallet lagde blandt andet vægt på, at det ikke var godtgjort, at ejendommens faldende værdi fra 2006 til 2017 var forårsaget af advokatens mangelfulde rådgivning, og udtalte i den forbindelse, at det ikke fremgik af skønsrapporten, hvorvidt prisfaldet havde sammenhæng med en ændret anvendelse af ejendommen, eller om den lave pris skyldtes et generelt udsving i prisudviklingen. Flertallet fandt endvidere, at der ikke var sket dokumentation eller anden bevisførelse for krav om erstatning for øvrige tab, hvorfor dette krav ikke blev taget under pådømmelse.

Mindretallet fandt, at det med høj grad af sikkerhed kunne lægges til grund, at de to personer ikke ville have erhvervet ejendommen, hvis de inden købsaftalen blev endelig fra advokaten havde modtaget behørig rådgivning, og at der derfor skulle tages udgangspunkt i differencen mellem de dokumenterede oplysninger om ejendommens købspris og den i 2017 realiserede afståelsespris, ligesom der som udgangspunkt kunne tillægges udgifter forbundet med køb, drift og afståelse af ejendommen. Mindretallet fandt endvidere, at den omstændighed, at et muligt generelt fald i ejendomspriserne kunne have forøget formueskaden, ikke var et forhold, som de to personer skulle bære risikoen for, og udtalte i den forbindelse, at der ville kunne ske modpostering af et skønsmæssigt fastsat beløb, der svarede til de to personers værdi af i en årrække at have ejet og disponeret over den omhandlede ejendom. Mindretallet fandt herefter skønsmæssigt, at formeskaden kunne fastsættes til 300.000 kr.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0545.

 

Til top Sidst opdateret: 12-02-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk