Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Begrænset bevilling i sag om udvisning for vidnetrusler og afpresning 
02-03-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 28. februar 2018 meddelt anklagemyndigheden begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 24. november 2017.
Byretten idømte udlændingen fængsel i 8 måneder og udviste udlændingen betinget

Udlændingen, der var statsløs palæstinenser fra Libanon og en del af et bandemiljø, havde sammen med mindst 6 andre personer, som også var fra bandemiljøet, i tre tilfælde truet et voldsoffer i anledningen af offerets allerede afgivne eller forventede forklaring til politiet eller retten. Udlændingen havde også aftvunget en ansat på en restauration 1.000 kr., idet udlændingen, der var sammen med flere andre, truede den ansatte samtidig med, at flere af de andre lavede hærværk inde i restaurationen.

Udlændingen var tidligere straffet flere gange og var tidligere blevet betinget udvist af Danmark.

Udlændingen, der var 28 år på gerningstidspunktet, var indrejst i Danmark, da han var 3-4 år gammel. Han havde ingen familie uden for Danmark, og hans forældre og søskende boede i Danmark.

Byretten idømte udlændingen fængsel i 8 måneder. Udlændingen blev samtidig udvist betinget af Danmark, da byretten fandt, at udlændingens tilknytning til Danmark var så stærk, at ubetinget udvisning på grund af den begående kriminalitet ville være særlig belastende og i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Udlændingen ankede dommen med påstand om formildelse. Anklagemyndigheden påstod skærpelse, herunder således at der skulle ske ubetinget udvisning.

Landsretten fandt, at straffen var passende udmålt. Vedrørende spørgsmålet om udvisning fandt tre voterende, efter en samlet vurdering af udlændingens tidligere og aktuelle kriminalitet sammenholdt med det oplyste om hans personlige forhold, at en udvisning af ham med et indrejseforbud i 6 år måtte anses for en proportional foranstaltning med henblik på at forebygge uro og forbrydelser. Disse voterende fandt således, at udvisning ikke ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. De voterende lagde navnlig vægt på, at udlændingen, der nu var 29 år gammel, gennem de seneste 10 år var straffet mange gange, herunder gentagne gange for vold og trusler, og at to af de aktuelt pådømte forhold var begået i prøvetiden for den betingede udvisning. Dette havde de voterende sammenholdt med, at udlændingen efter folkeskolen ikke havde gennemført nogen uddannelse og kun i meget begrænset omfang havde været i beskæftigelse samt, at udlændingen ikke havde etableret sin egen familie.

Tre voterende tiltrådte af de af byretten anførte grunde, at der ikke som følge af de aktuelt pådømte forhold var fuldt tilstrækkeligt grundlag for at udvise udlændingen, hvorfor disse voterende stemte for at stadfæste byrettens bestemmelse om betinget udvisning.

Ved stemmelighed gælder det for den tiltalte gunstigste resultat, hvorfor udlændingen alene blev betinget udvist.

Procesbevillingsnævnets bevilling er begrænset til at angå spørgsmålet om udvisning

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0364.
Til top Sidst opdateret: 02-03-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk