Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Begrænset bevilling i sag om bl.a. efterbetaling af lønmodtagerandel af pensionsbidrag 
05-12-2012 

 

Procesbevillingsnævnet har 29. november 2012 meddelt en elev begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 6. juni 2012. Eleven havde rejst krav mod sin arbejdsgiver om efterbetaling af pension, indbetaling til fritvalgskonto, godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis og overarbejdsbetaling. Sagen blev først behandlet i et fagligt udvalg og derefter i Tvistighedsnævnet. I Tvistighedsnævnet fik eleven medhold i sine krav om efterbetaling af såvel arbejdsgiverandel som lønmodtagerandel af pensionsbidraget, indbetaling til fritvalgskonto, godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis og overarbejdsbetaling. Arbejdsgiveren indbragte Tvistighedsnævnets afgørelse for byretten. I ankesagen for landsretten havde arbejdsgiveren taget bekræftende til genmæle i forhold til påstanden om efterbetaling af arbejdsgiverandelen af pensionsbidraget. Landsretten henviste til, at Tvistighedsnævnets kompetence efter erhvervsuddannelseslovens § 65 var begrænset til at træffe afgørelse om erstatning, og frifandt bl.a. på denne baggrund arbejdsgiveren for efterbetaling af lønmodtagerandelen af pensionsbidraget, idet denne løbende var udbetalt til eleven, der derfor ikke havde lidt noget tab. Landsretten stadfæstede i øvrigt Tvistighedsnævnets afgørelse. Procesbevillingsnævnet begrænsede anketilladelsen til spørgsmålet om efterbetaling af lønmodtagerandelen af pensionsbidraget.

Sagen blev behandlet under Procesbevillingsnævnets j.nr. 2012-22-0398.

Til top Sidst opdateret: 05-12-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk